ประเภทลูกค้าและรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล

การให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ไทยพาณิชย์
บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายลงทุนภายใต้นโยบายการลงทุนและ ข้อจำกัดการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
บลจ.ไทยพาณิชย์ มีเจ้าหน้าที่การตลาดดูแลลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ทำหน้าที่แนะนำการลงทุน ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

jumbo jili

บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดส่งรายงานการจัดการกองทุนส่วนบุคคลประจำเดือนให้กับลูกค้า ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงาน รายงานแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ รายงานการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ และรายงานงบการเงิน สำหรับลูกค้าสถาบัน เป็นต้น
บลจ.ไทยพาณิชย์ ติดต่อ/เข้าพบลูกค้า เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารเงินลงทุนในอนาคต
มีบริการ Private Fund Online ซึ่งลูกค้าสามารถเรียกดูรายงานการจัดการกองทุน และผลการดำเนินงานทุกวัน
ประเภทผู้ลงทุนซึ่งแบ่งตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำหรับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เบื้องต้น ดังนี้

สล็อต

Conservative Investor: ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยหรือแทบไม่ได้เลย การลงทุนมุ่งรักษาเงินลงทุนให้ปลอดภัย เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง
Moderate Investor: ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และมุ่งหวังให้เงินลงทุนบางส่วนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง – สูง
Aggressive Investor: ยอมรับความผันผวนได้สูง มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงมากขึ้น รวมถึงโอกาสที่เงินลงทุนจะเติบโตเพิ่มขึ้นในการลงทุน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
ภาพอธิบายผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง

รูปแบบการลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ จะออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงและข้อจำกัดในการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งรูปแบบการจัดสรรพอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ ซึ่งมีการให้บริการ 3 รูปแบบ

สล็อตออนไลน์

Fund of Funds Platform คือ การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลผ่านกองทุนรวมของ บลจ.ไทยพาณิชย์ มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนให้ชนะตัวชี้วัดการลงทุน (benchmark) ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ โดยบริหารจัดการและปรับน้ำหนักการลงทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การลงทุน อีกทั้งลดภาระของลูกค้าในด้านการติดตามสภาวะตลาด

ภาพอธิบายรูปแบบการลงทุน Fund of Funds Platform

Structured Product & Offshore Investment คือ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อน หรือนักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ผ่านทางคู่ค้าต่างประเทศ และบลจ.ระดับโลกที่เป็นพันธมิตรกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น

หมายเหตุ : บทความนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยผู้จัดการกองทุนต่างประเทศที่อ้างถึงในบทความนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่นำเสนอแต่อย่างใด

jumboslot

ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน และยกระดับการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า อีกทั้งการลงทุนใน Structured Product & Offshore Investment ผ่านทางกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ลูกค้าจะมีความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่การลงทุนทางตรงในสินทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถให้ได้

ภาพอธิบายรูปแบบการลงทุน Structured Product & Offshore Investment

slot

Tailor-Made Mandate คือ การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ภายใต้วัตถุประสงค์และข้อจำกัดต่างๆ โดยลูกค้าสามารถกำหนดข้อจำกัดทางการลงทุนต่างๆได้อย่างเฉพาะเจาะจง อาทิ ข้อจำกัดด้านสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภท อุตสาหกรรมที่ยกเว้นไม่ให้ลงทุน อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุนได้ หรือข้อจำกัดอื่นๆที่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจกำกับดูแลได้ให้กรอบการลงทุนไว้ เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อรับประสบการณ์การลงทุนสุดพิเศษ ผ่าน SCBAM Call Center 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ ส่งอีเมลมายัง กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน email: [email protected] คำเตือน : ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ