Excess returns ของหุ้นที่ถือโดยกองทุนรวม

เมื่อวิเคราะห์ว่ากองทุนรวมที่มีระยะเวลาการถือครองหุ้นแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนั้นมีผลการดำเนินงานอย่างไร ผ่านการวัดผลตอบแทนของกองทุนด้วยค่า Alpha นี้ ผลที่ได้พบว่ากองทุนรวมทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น มีค่า Alpha ที่ต่ำมากไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มมีค่า Alpha เป็นลบ ดังแสดงในตารางที่ 1 นอกจากนี้ผลตอบแทนของกองทุนที่ถือครองหุ้นระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตลาดมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่ากองทุนรวมแบบ actively-managed funds ในไทยนั้นแทบจะไม่ได้นำเสนอคุณค่าที่ดีไปกว่าการลงทุนใน SET index เลย และผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นในไทยสามารถอธิบายได้โดยปัจจัย momentum ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการซื้อหรือขายหุ้นตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา โดยความสัมพันธ์กับปัจจัย momentum นี้อาจสะท้อนพฤติกรรมที่กองทุนรวมหุ้นมักจะลงทุนในหุ้นเดิม ๆ ที่มีอยู่เมื่อได้รับเงินจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น หรือการแข่งขันระหว่างกองทุนที่มักจะทำให้ซื้อหุ้นคล้าย ๆ กันก็เป็นได้

jumbo jili

หมายเหตุ: ตารางนี้แสดงผลของการวิเคราะห์สมการถดถอยที่ใช้ excess returns (ผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของกองทุนในแต่ละกลุ่ม ลบด้วยผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง 1 เดือน) เป็นตัวแปรหลัก และ 6 ปัจจัยเป็นตัวแปรตาม จึงมีค่าสัมประสิทธิ์ที่สำคัญ 7 ค่า ประกอบด้วยปัจจัยทั้ง 6 และค่า Alpha ตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยมคือค่า t-statistic ที่แสดงให้เห็นถึงนัยสำคัญทางสถิติ หากค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยใดมีนัยสำคัญ สามารถอนุมานได้ว่ากองทุนกลุ่มนั้นนิยมลงทุนในหุ้นที่คุณลักษณะตามปัจจัยนั้น สัญลักษณ์ * เป็นตัวแทนของนัยสำคัญทางสถิติ ยิ่งมีจำนวนมากยิ่งมีนัยสำคัญมาก ส่วนค่า Adjusted R-squared เป็นค่าสถิติที่แสดงว่าสมการถดถอยนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักได้มากเท่าไร ซึ่งค่า 1.00 (100%) หมายความแบบจำลองนี้อธิบายผลตอบแทนของกองทุนรวมได้อย่างสมบูรณ์

สล็อต

หากวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ้นที่ถือครองโดยกองทุนแต่ละกลุ่มที่จำแนกตามระยะเวลาการถือครอง (long-term funds และ short-term funds) และจำแนกตามมูลค่าการถือครองว่ากองทุนถือครองหุ้นบริษัทนั้นในสัดส่วน สูง กลาง หรือ ต่ำ จะพบว่าหุ้นที่มีกองทุนถือครองจะมีผลตอบแทนรายเดือนในอนาคตโดยเฉลี่ยสูงกว่าผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง 1 เดือน (excess return) ประมาณร้อยละ 0.9 ถึง ร้อยละ 1.47 ต่อเดือน ดังแสดงในภาพที่ 3 นอกจากนี้หุ้นที่ถือครองโดยกองทุนรวมในกลุ่ม short-term fund มีแนวโน้มที่จะมีผลตอบแทนในอนาคตที่ต่ำกว่าหุ้นที่ถือครองโดยกองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่ม long-term fund เล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ คือผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนรวมถือไม่ว่าจะของกลุ่มใด ต่างมีผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนรวมไม่ได้ถือค่อนข้างมาก โดยมีส่วนต่างของผลตอบแทนมากถึงประมาณร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้สามารถตีความได้ 2 เหตุผล คือ 1) กองทุนรวมหุ้นในประเทศไทยมีความสามารถในการเลือกหุ้น (stock picking skills) เพราะหุ้นที่กองทุนถือมีผลตอบแทนในอนาคตที่ดีกว่าหุ้นตัวอื่น และ 2) กองทุนรวมหุ้นในประเทศไทยมุ่งเน้นลงทุนตามแนวโน้มราคาหุ้น (momentum) เลยทำให้ราคาหุ้นที่กองทุนถือปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

สล็อตออนไลน์

ซึ่งเมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกองทุนรวมในตารางที่ 1 ควบคู่กับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในภาพที่ 3 มีความเป็นไปได้มากกว่าว่า การที่ผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนรวมถือมีค่าสูงกว่าหุ้นที่กองทุนรวมไม่ได้ถือนั้นไม่ได้เกิดจากความสามารถในการเลือกหุ้น เพราะสุดท้ายแล้วกองทุนรวมก็ไม่ได้มีผลตอบแทนที่โดดเด่นหรือสูงกว่าผลตอบแทนของตลาดรวมเลย การที่ผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนถือมีค่าสูงน่าจะเกิดจากการเข้าซื้อของกองทุนรวมหลาย ๆ กองที่ต่างฝ่ายต่างกลัว “ตกรถ” ในหุ้นบางตัวซึ่งกันและกัน ทำให้กองทุนรวมหุ้นเป็นคนไล่ราคาซื้อหุ้นเหล่านี้นั่นเอง

jumboslot

ข้อสรุปและนัยเชิงนโยบาย
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการถือครองหุ้นของกองทุนรวมในประเทศไทยผ่านข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที่กองทุนประกาศ พบว่ากองทุนรวมในประเทศไทยส่วนมากถึงแม้จะเป็น actively-managed funds ที่มีการคิดค่าธรรมเนียมในระดับสูง ประมาณร้อยละ 1.7 ต่อปี (ข้อมูลของรายงาน Morningstar) ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศ แต่กลับมีการถือครองหุ้นอยู่เพียงไม่กี่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในดัชนี SET100 และผลตอบแทนของกองทุนกลับไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับผลตอบแทนดัชนีตลาดรวมเลย

slot

จึงทำให้เกิดคำถามว่าการสนับสนุนทางภาษีเพื่อให้ครัวเรือนได้ลดหย่อนทางภาษีผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมหุ้นนั้นเป็นนโยบายที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะกองทุนรวมหุ้นในไทยกลับไม่สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานที่เหมาะสมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักลงทุน หากส่งเสริมช่องทางอื่นที่สามารถได้ผลตอบแทนเทียบเคียงแต่มีค่าบริหารจัดการต่ำกว่านี้ (เช่น exchange-traded funds หรือ ETF ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนที่ราคาอิงตามการเปลี่ยนแปลงของของดัชนีที่กำหนด เช่น SET50 และมีค่าบริหารจัดการที่ต่ำกว่ามาก) อาจเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมากกว่า

การกระจุกตัวของการลงทุน

นอกจากข้อมูลด้านระยะเวลาการถือครองหุ้น อีกประเด็นที่ค้นพบจากฐานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนรวม คือกองทุนรวมมีการลงทุนในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพียงร้อยละ 51 ของจำนวนบริษัทในตลาดฯ ทั้งหมด และ 1 ใน 3 ของบริษัทเหล่านั้น (ประมาณ 115 ในปี 2559) ได้รับเงินลงทุนถึงร้อยละ 95 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมหุ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ การกระจุกตัวของการลงทุนอาจมาจากโครงสร้างของตลาดหุ้นไทย ซึ่งในปี 2559 หุ้นของ 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าตลาดถึงร้อยละ 80

jumbo jili

ข้อมูลทางสถิตินี้บ่งชี้ว่ากองทุนรวมหุ้นในไทยถึงแม้จะเป็น actively-managed funds แต่ก็ยังมีการลงทุนกระจุกตัวเฉพาะในหุ้นที่มีแนวโน้มอยู่ในดัชนี SET100 จึงทำให้เกิดคำถามเชิงนโยบายตามมาว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหล่านี้คุ้มค่ากับที่ครัวเรือนเสียค่าธรรมเนียมในการจัดการให้แก่กองทุนหรือไม่ เมื่อเทียบกับการลงทุนในดัชนีตลาด

ผลตอบแทน ความเสี่ยง และฝีมือ
เราคุ้นเคยกับคำพูด “High-risk, high-return” การที่กองทุนมีผลตอบแทนสูงอาจเป็นเพราะกองทุนนั้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก็ได้ จึงทำให้นักลงทุนควรพิจารณามิตินี้ประกอบกันด้วย การวัดประกอบการของกองทุนจึงมีหลายวิธี เช่น ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนเทียบกับความผันผวน หรือค่าความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนกองทุนกับดัชนีอ้างอิง เป็นต้น ทั้งนี้ ในงานวิจัยวิชาการมีการศึกษาถึงปัจจัย (factors) ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง เช่น สินทรัพย์ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดสูง (ค่า Market beta สูง) ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงสูง และมักจะมีผลตอบแทนสูง เป็นต้น

สล็อต

แบบจำลองที่พยายามทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนนี้เรียกว่า Asset pricing model (Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM ที่ได้รับความนิยมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของแบบจำลอง) ซึ่งในการศึกษานี้เราจะใช้แบบจำลองของ Fama and French (2018) ที่มีการขยายปัจจัยเป็น 6 อย่าง ได้แก่ 1) Market factor ซึ่งได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว 2) Size factor ซึ่งบอกว่าหุ้นของบริษัทขนาดเล็กมักมีผลตอบแทนดีกว่า 3) Value factor ซึ่งบอกว่าหุ้นที่มีราคา “ถูก” (เช่น มีอัตราส่วนราคาเทียบกับมูลค่าตามบัญชีที่ต่ำ)

สล็อตออนไลน์

มักมีผลตอบแทนดีกว่า 4) Profitability factor หุ้นที่มีกำไรสูง (เช่น ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น หรือ ROE) มักมีผลตอบแทนดีกว่า 5) Investment factor หุ้นที่ลงทุนอย่างรอบคอบ (เช่น สินทรัพย์รวมไม่เพิ่มเร็วเกินไป) มักมีผลตอบแทนดีกว่า และ 6) Momentum factor หุ้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มักจะคงแนวโน้มนั้นไว้ จึงมักมีผลตอบแทนดีกว่า ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้ว หากกองทุนยังได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ เราจะถือว่าผู้บริหารกองทุนนั้นเก่ง สามารถหากลยุทธ์สร้างผลตอบแทนได้ โดยทางสถิติเราจะวัดจากค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนระยะยาวส่วนเกินที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยปัจจัยเสี่ยง 6 อย่างนี้ และประเมินว่ามีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ ค่าเฉลี่ยนี้มีชื่อเรียกว่าค่า Alpha ซึ่งใช้กันแพร่หลายในวงการการเงินแทนคำว่า “ฝีมือ” นั่นเอง

jumboslot

เมื่อวิเคราะห์ว่ากองทุนรวมที่มีระยะเวลาการถือครองหุ้นแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนั้นมีผลการดำเนินงานอย่างไร ผ่านการวัดผลตอบแทนของกองทุนด้วยค่า Alpha นี้ ผลที่ได้พบว่ากองทุนรวมทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น มีค่า Alpha ที่ต่ำมากไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มมีค่า Alpha เป็นลบ ดังแสดงในตารางที่ 1 นอกจากนี้ผลตอบแทนของกองทุนที่ถือครองหุ้นระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตลาดมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่ากองทุนรวมแบบ actively-managed funds ในไทยนั้นแทบจะไม่ได้นำเสนอคุณค่าที่ดีไปกว่าการลงทุนใน SET index เลย และผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นในไทยสามารถอธิบายได้โดยปัจจัย momentum ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการซื้อหรือขายหุ้นตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา โดยความสัมพันธ์กับปัจจัย momentum นี้อาจสะท้อนพฤติกรรมที่กองทุนรวมหุ้นมักจะลงทุนในหุ้นเดิม ๆ ที่มีอยู่เมื่อได้รับเงินจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น หรือการแข่งขันระหว่างกองทุนที่มักจะทำให้ซื้อหุ้นคล้าย ๆ กันก็เป็นได้

slot

หมายเหตุ: ตารางนี้แสดงผลของการวิเคราะห์สมการถดถอยที่ใช้ excess returns (ผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของกองทุนในแต่ละกลุ่ม ลบด้วยผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง 1 เดือน) เป็นตัวแปรหลัก และ 6 ปัจจัยเป็นตัวแปรตาม จึงมีค่าสัมประสิทธิ์ที่สำคัญ 7 ค่า ประกอบด้วยปัจจัยทั้ง 6 และค่า Alpha ตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยมคือค่า t-statistic ที่แสดงให้เห็นถึงนัยสำคัญทางสถิติ หากค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยใดมีนัยสำคัญ สามารถอนุมานได้ว่ากองทุนกลุ่มนั้นนิยมลงทุนในหุ้นที่คุณลักษณะตามปัจจัยนั้น สัญลักษณ์ * เป็นตัวแทนของนัยสำคัญทางสถิติ ยิ่งมีจำนวนมากยิ่งมีนัยสำคัญมาก ส่วนค่า Adjusted R-squared เป็นค่าสถิติที่แสดงว่าสมการถดถอยนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักได้มากเท่าไร ซึ่งค่า 1.00 (100%) หมายความแบบจำลองนี้อธิบายผลตอบแทนของกองทุนรวมได้อย่างสมบูรณ์

หากวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ้นที่ถือครองโดยกองทุนแต่ละกลุ่มที่จำแนกตามระยะเวลาการถือครอง (long-term funds และ short-term funds) และจำแนกตามมูลค่าการถือครองว่ากองทุนถือครองหุ้นบริษัทนั้นในสัดส่วน สูง กลาง หรือ ต่ำ จะพบว่าหุ้นที่มีกองทุนถือครองจะมีผลตอบแทนรายเดือนในอนาคตโดยเฉลี่ยสูงกว่าผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง 1 เดือน (excess return) ประมาณร้อยละ 0.9 ถึง ร้อยละ 1.47 ต่อเดือน ดังแสดงในภาพที่ 3 นอกจากนี้หุ้นที่ถือครองโดยกองทุนรวมในกลุ่ม short-term fund มีแนวโน้มที่จะมีผลตอบแทนในอนาคตที่ต่ำกว่าหุ้นที่ถือครองโดยกองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่ม long-term fund เล็กน้อย

พฤติกรรมการลงทุนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนรวมถือครอง

บทความนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรก ๆ ที่นำข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์รายไตรมาสของกองทุนรวมในประเทศไทยมาศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของกองทุนรวมและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ผลการศึกษาพบว่ากองทุนรวมมีระยะเวลาการถือครองหุ้นเฉลี่ยตั้งแต่ 20 เดือนไปจนถึงประมาณ 120 เดือน

jumbo jili

โดยเมื่อจำแนกกองทุนตามระยะเวลาการถือครองหุ้นพบว่าผลตอบแทนของกองทุนไม่แตกต่างจากผลตอบแทนของดัชนีตลาดเมื่อคำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน แต่เนื่องจากกองทุนมักลงทุนในลักษณะ Momentum trading จึงอาจเป็นเหตุให้หุ้นที่กองทุนถือมีผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นที่กองทุนไม่ได้ถืออย่างมีนัยสำคัญประมาณร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมในประเทศไทยเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก จากมูลค่าเพียง 0.91 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2549 เป็น 4.6 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 หรือคิดเป็นสัดส่วนของสินทรัพย์ครัวเรือนประมาณ 30 – 40 % (ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน) การวิเคราะห์ความสามารถของกองทุนในการสร้างผลตอบแทน และความเข้าใจถึงมิติต่าง ๆ ของการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือจึงมีความสำคัญมาก เพื่อช่วยให้ครัวเรือนเข้าใจพฤติกรรมของผลตอบแทนที่ตนเองจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมมากยิ่งขึ้น

บทความนี้ซึ่งสรุปจากงานวิจัยฉบับเต็มของ Ratanabancheun and Saengchote (2018) จึงมีจุดประสงค์ที่จะนำข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนรวมหุ้นในประเทศไทยมาวิเคราะห์ว่ากองทุนเหล่านี้มีพฤติกรรมการถือครองหุ้นเป็นระยะเวลานานเท่าใด และกองทุนที่มีพฤติกรรมการถือครองหุ้นที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

สล็อต

นอกจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นของกองทุนรวมหุ้นแล้วนั้น การศึกษานี้ยังได้วิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของหุ้นที่กองทุนรวมถือ และหุ้นที่กองทุนรวมไม่ได้ถือว่ามีการเคลื่อนไหวของราคาแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้เห็นภาพว่าการซื้อขายของกองทุนรวมในหุ้นจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ซึ่งบทความวิจัยในสหรัฐอเมริกาโดย Chen et al. (2000) ได้ค้นพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนถือครองนั้น ไม่มีผลตอบแทนที่โดดเด่นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ที่กองทุนไม่ได้ถือครอง ในขณะที่ Yan and Zhang (2007) ค้นพบว่าหุ้นที่ถือครองโดยกองทุนที่เน้นเก็งกำไรระยะสั้นจะมีผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าหุ้นตัวอื่น

สล็อตออนไลน์

ข้อมูลการถือครองหุ้น
ฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือข้อมูลที่กองทุนรวมจะต้องประกาศการถือครองหุ้น ณ สิ้นไตรมาส ว่ามีการถือครองหุ้นอะไรบ้าง และถือในปริมาณเท่าใด ซึ่งการประกาศการถือครองหุ้นนี้แต่เดิมกองทุนจะต้องประกาศปีละ 2 ครั้ง แต่ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้กองทุนประกาศการถือครองหุ้นเป็นทุก ๆ สิ้นไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง) โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องแจ้งให้นักลงทุนรับทราบอย่างสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมีการเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยโดย Morningstar

jumboslot

งานวิจัยนี้ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของประเทศไทยที่มีการนำข้อมูลการถือครองหุ้นเหล่านี้มาวิเคราะห์ โดยจำนวนกองทุนรวมหุ้นที่งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมมีจำนวนทั้งหมด 303 กองทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จะถูกจัดให้เป็นประเภท large-cap funds (กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่) และร้อยละ 94 เป็นกองทุนรวมในลักษณะ actively-managed funds หรือกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนพยายามบริหารงานเพื่อเอาชนะผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่กำหนดไว้

slot

ถือครองหุ้นยาวแค่ไหน วัดอย่างไร
วิธีการที่บทความวิจัยชิ้นนี้ใช้ในการประเมินว่ากองทุนรวมใดมีการถือครองหุ้นยาวนานอย่างไร ทำโดยการวัดว่าในแต่ละจุดเวลานั้น หุ้นแต่ละตัวที่กองทุนรวมหนึ่งถือครองมีการถือครองมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด นับตั้งแต่วันแรกที่กองทุนรวมถือครองหุ้นตัวนั้น และเมื่อได้ระยะเวลาในการถือครองหุ้นแต่ละตัวจะนำมาหาระยะเวลาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนการถือครองหุ้นแต่ละตัว เพื่อคำนวณหาว่ากองทุนรวมแต่ละแห่งมีระยะเวลาการถือครองหุ้นเฉลี่ยเป็นเวลานานเท่าใด

เมื่อได้ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองหุ้นของกองทุนรวมในแต่ละปี จึงนำมาเรียงลำดับเพื่อแบ่งกองทุนรวมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Short-term fund 2) Medium-term fund และ 3) Long-term fund โดยในแต่ละกลุ่มจะมีจำนวนกองทุนรวมเท่า ๆ กัน เช่น ถ้ามีกองทุนรวมในปีนั้น 120 กอง ก็จะมี 40 กอง ที่ถูกจัดให้เป็น short-term fund เป็นต้น เมื่อคำนวณหาค่ามัธยฐานของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (total net asset) ของแต่ละกลุ่มได้ผลตามภาพที่ 1 ซึ่งจะพบว่าขนาดของกองทุนรวมที่ลงทุนรวมในหุ้นระยะยาวมีขนาดที่สูงขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่กองทุนรวมมีอายุยาวนานขึ้น ได้รับกระแสเงินจากนักลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนมากขึ้น จึงมีการถือครองหุ้นที่มีระยะเวลายาวนานขึ้นโดยเฉลี่ย นอกจากนี้ ในภาพที่ 2 ได้แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของหุ้นที่กองทุนรวมถือในแต่ละกลุ่มซึ่งพบว่ากองทุนในกลุ่ม short-term fund มีระยะเวลาการถือครองหุ้นเฉลี่ยเพียง 10 เดือนเท่านั้น

ช่องทางง่ายๆ กับการซื้อขายกองทุนรวมออนไลน์

เมื่อทุกวันนี้อะไรๆ ก็อยู่บนโลกออนไลน์กันหมดแล้ว หุ้นก็มีซื้อขายออนไลน์ การฝาก ถอน โอนเงินก็มีผ่านออนไลน์ แล้วการซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนล่ะมีออนไลน์เหมือนกับคนอื่นบ้างหรือเปล่า ในปัจจุบัน บลจ. เกือบทั้งหมดก็จะมีบริการนี้อยู่เพื่อให้ครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยากเพียงส่งเรื่องขอใช้บริการออนไลน์ได้เลย แต่ถ้าเรายังไม่เคยเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมเลยก็สามารถสมัครแล้วก็ระบุว่าขอใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยอีกทาง เท่านี้เราก็สามารถซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนรวมทางออนไลน์ได้แล้ว

jumbo jili

แต่ว่าเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร การหักเงิน หรือโอนเงินให้กับเราล่ะจะเป็นช่องทางไหนบ้าง เริ่มที่เอกสารที่ต้องใช้สมัครก่อน ถ้าเปิดบัญชีใหม่เราต้องมีสำเนาบัตรประชาชนและใบสมัครขอเปิดบัญชี และที่ต้องเพิ่มคือใบคำขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตและหนังสือยินยอมให้ยอมหักเงินบัญชีเงินฝากสำหรับการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต และเมื่อซื้อกองทุนรวมออนไลน์แล้ว บลจ. ก็จะหักเงินของเราจากบัญชีเงินฝากที่เราได้ขอไว้ตอนขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต ส่วนเงินที่จะเข้าบัญชีของเรานั้นก็มีสองทางเลือก คือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเราที่ได้แจ้งไว้กับ บลจ. หรือจะเป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อเราก็ได้แล้วแต่นโยบายของแต่ละ บลจ. สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์สิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเปิดบัญชี ก็คือชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของแต่ละ บลจ. อีกเหมือนกันว่าการใช้ Username และ Password นั้นสามารถทำรายการได้เลย หรือว่าจะต้องมีการใส่รหัสอีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการว่าเป็นตัวเราจริงๆ ซึ่งจะเรียกว่ารหัส OTP หรือ One Time Password ที่เราจะได้รับเป็นครั้งๆ ไปเวลาทำรายการทางอินเตอร์ โดย บลจ. จะส่งรหัสยืนยันการทำรายการให้เราทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราได้แจ้งไว้ เพราะฉะนั้นจะทำให้เรามั่นใจได้อีกครั้งว่าการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นรายการที่เราทำเองจริงๆ

สล็อต

สำหรับสิ่งที่เราจะได้รับจากการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมออนไลน์ก็คือ เราสามารถจัดการบริหารพอร์ตกองทุนรวมของเราได้ตลอดเวลา เช่น อยากเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ดูรายงานการลงทุนของบัญชีตัวเอง ทำรายการซื้อกองทุนไว้ล่วงหน้า หรือจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็สามารถทำได้ เพียงแต่เราศึกษาคู่มือการใช้งานระบบซื้อขายกองทุนรวมออนไลน์ให้เข้าใจเท่านี้การลงทุนในกองทุนรวมของเราก็ไม่ยากอีกต่อไป แต่สิ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มอีกสักนิดนั่นคือการซื้อหรือสับเปลี่ยนกองทุนรวมทุกครั้ง เราจะต้องถูกตรวจสอบระดับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนก่อนเสมอว่าเรามีความรู้เรื่องกองทุนในระดับใด และกองทุนที่เราซื้อหรือสับเปลี่ยนไปนั้นมีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนในการลงทุนในระดับใด ซึ่งจุดนี้เราสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ ผ่านนโยบายการลงทุน หรือ Fund Factsheet โดยเอกสารดังกล่าวจะให้รายละเอียดแก่นักลงทุนถึงประเด็นที่สำคัญดังนี้

1) ทิศทางที่กองทุนจะนำเงินไปลงทุนว่าเป็นสินทรัพย์อะไร เช่น หากเป็นกองทุนรวมตราสารทุนจะลงทุนในหุ้นลักษณะไหน เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมใด หากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชน และคุณภาพของตราสารหนี้ที่ลงทุนเป็นอย่างไร หรือหากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกจะบอกถึงว่าจะนำไปลงทุนอะไรบ้าง ลักษณะผลตอบแทนเป็นอย่างไร และมีสิ่งที่ควรระวังจากการลงทุนในครั้งนี้คืออะไร หากเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่จะไปลงทุนผ่านกองทุนอื่นอีกทีหนึ่งก็จะมีเนื้อหาให้เราได้ศึกษาว่ากองทุนหลักนั้นเป็นใคร มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์ประเภทไหน มีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรและลงทุนในสินทรัพย์อะไร เป็นต้น

สล็อตออนไลน์

2) สินทรัพย์ที่ลงทุนนั้นเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ หากเป็นต่างประเทศจะบอกว่ามีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินไว้หรือไม่ โดยเท่าที่พบกองทุนส่วนใหญ่จะพิจารณานโยบายด้านนี้เป็น 4 แบบ คือ ป้องกันความเสี่ยงแบบทั้งหมด หรือป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วน หรือป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม หรือไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย

3) กลยุทธ์ที่ใช้ในการลงทุน ว่าเน้นสร้างผลการดำเนินงานตามดัชนีอ้างอิง หรือเน้นสร้างผลการดำเนินงานให้สูงกว่าดัชนีอ้างอิง

4) ความเสี่ยงของกองทุนรวมนั้นๆ ที่สำคัญๆ มีอะไรบ้าง เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยหากสินทรัพย์นั้นเป็นตราสารหนี้สิ่งที่เราควรระมัดระวังจะเป็นในเรื่องความผันผวนด้านราคาตราสารหนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย

jumboslot

โดยหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นจะส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวลดลง และในทางตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบี้ยลดลงราคาตราสารหนี้ก็จะปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้หากอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนมีระยะเวลาที่สั้นจะส่งผลให้มีความผันผวนด้านราคาที่ต่ำกว่าตราสารหนี้ของกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ยระยะยาวซึ่งจะมีความผันผวนที่สูงกว่า สำหรับกรณีสินทรัพย์ที่เราลงทุนนั้นเป็นตราสารทุนจะมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาที่ต้องคอยระวัง โดยจุดนี้เราสามารถพิจารณาระดับความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวมได้จากค่า Standard deviation (SD) โดยค่าที่สูงจะบอกถึงระดับความผันผวนที่สูง และหากมีค่า SD ที่ต่ำจะบ่งบอกความผันผวนที่ต่ำ

5) ค่าธรรมเนียม โดยปกติจะประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างค่าธรรมเนียมซื้อขายขาเข้าและขาออก และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอย่างค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน เป็นต้น

slot

6) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยผมแนะนำให้ควรพิจารณาให้ครบรอบด้าน ได้แก่ การพิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฎิทินว่าในแต่ละปี 365 วันนั้นเป็นอย่างไร และการพิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ระบุใน Fund Factsheet โดยลักษณะการนับวันจะคล้ายกับการนับแบบวันชนวันเลยทำให้ต่างจากแบบแรก และแบบที่สามารถพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับกองทุนรวมในอุตสาหกรรมว่าอยู่ลำดับเท่าไรเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันในอุตสาหกรรม

และสุดท้ายเรื่องที่สำคัญ คือ เวลาในการทำรายการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งแต่ละกองทุนก็จะมีเวลาเปิดปิดให้ซื้อขายไม่เหมือนกัน เช่น กองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนของต่างประเทศก็อาจจะต้องทำรายการก่อน 12.00 น. หรือ 14.30 น. แต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้ทำรายการก่อน 15.30 น. เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเช็คเวลาของแต่ละกองทุนดีๆ และควรจะทำรายการก่อนเวลาปิดกองสักนิด เผื่อไว้หากระบบมีความผิดพลาดเราจะได้ไม่เสียประโยชน์ในการลงทุนของเราได้

ประเภทลูกค้าและรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล

การให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ไทยพาณิชย์
บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายลงทุนภายใต้นโยบายการลงทุนและ ข้อจำกัดการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
บลจ.ไทยพาณิชย์ มีเจ้าหน้าที่การตลาดดูแลลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ทำหน้าที่แนะนำการลงทุน ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

jumbo jili

บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดส่งรายงานการจัดการกองทุนส่วนบุคคลประจำเดือนให้กับลูกค้า ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงาน รายงานแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ รายงานการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ และรายงานงบการเงิน สำหรับลูกค้าสถาบัน เป็นต้น
บลจ.ไทยพาณิชย์ ติดต่อ/เข้าพบลูกค้า เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารเงินลงทุนในอนาคต
มีบริการ Private Fund Online ซึ่งลูกค้าสามารถเรียกดูรายงานการจัดการกองทุน และผลการดำเนินงานทุกวัน
ประเภทผู้ลงทุนซึ่งแบ่งตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำหรับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เบื้องต้น ดังนี้

สล็อต

Conservative Investor: ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยหรือแทบไม่ได้เลย การลงทุนมุ่งรักษาเงินลงทุนให้ปลอดภัย เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง
Moderate Investor: ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และมุ่งหวังให้เงินลงทุนบางส่วนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง – สูง
Aggressive Investor: ยอมรับความผันผวนได้สูง มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงมากขึ้น รวมถึงโอกาสที่เงินลงทุนจะเติบโตเพิ่มขึ้นในการลงทุน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
ภาพอธิบายผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง

รูปแบบการลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ จะออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงและข้อจำกัดในการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งรูปแบบการจัดสรรพอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ ซึ่งมีการให้บริการ 3 รูปแบบ

สล็อตออนไลน์

Fund of Funds Platform คือ การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลผ่านกองทุนรวมของ บลจ.ไทยพาณิชย์ มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนให้ชนะตัวชี้วัดการลงทุน (benchmark) ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ โดยบริหารจัดการและปรับน้ำหนักการลงทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การลงทุน อีกทั้งลดภาระของลูกค้าในด้านการติดตามสภาวะตลาด

ภาพอธิบายรูปแบบการลงทุน Fund of Funds Platform

Structured Product & Offshore Investment คือ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อน หรือนักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ผ่านทางคู่ค้าต่างประเทศ และบลจ.ระดับโลกที่เป็นพันธมิตรกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น

หมายเหตุ : บทความนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยผู้จัดการกองทุนต่างประเทศที่อ้างถึงในบทความนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่นำเสนอแต่อย่างใด

jumboslot

ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน และยกระดับการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า อีกทั้งการลงทุนใน Structured Product & Offshore Investment ผ่านทางกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ลูกค้าจะมีความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่การลงทุนทางตรงในสินทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถให้ได้

ภาพอธิบายรูปแบบการลงทุน Structured Product & Offshore Investment

slot

Tailor-Made Mandate คือ การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ภายใต้วัตถุประสงค์และข้อจำกัดต่างๆ โดยลูกค้าสามารถกำหนดข้อจำกัดทางการลงทุนต่างๆได้อย่างเฉพาะเจาะจง อาทิ ข้อจำกัดด้านสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภท อุตสาหกรรมที่ยกเว้นไม่ให้ลงทุน อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุนได้ หรือข้อจำกัดอื่นๆที่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจกำกับดูแลได้ให้กรอบการลงทุนไว้ เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อรับประสบการณ์การลงทุนสุดพิเศษ ผ่าน SCBAM Call Center 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ ส่งอีเมลมายัง กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน email: [email protected] คำเตือน : ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล คือ การบริหารจัดการเงินลงทุนของลูกค้า ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคล ที่มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทน โดยลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้า โดยอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าตามที่ได้คาดหวังไว้

jumbo jili

โดยบริษัทจัดการจะมีหน้าที่จัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ และการจับจังหวะการลงทุนของตลาดตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบและข้อจำกัดการลงทุนที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ทำให้รูปแบบการลงทุนมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือเงินกองทุนจะเป็นของลูกค้า อยู่ภายใต้ชื่อของลูกค้า โดยมีการระบุชื่อของบริษัทจัดการควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการบอกถึงสิทธิ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้า และการเสียภาษีจากการลงทุนของลูกค้าจะเป็นไปตามตามประเภทของลูกค้า เช่น ลูกค้าบุคคลธรรมดา ก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนลูกค้านิติบุคคล ก็เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล เป็นต้น

ด้านบริษัทจัดการลงทุนเมื่อรับบริหารเงินลงทุนแล้ว ต้องดำเนินการแต่งตั้ง “ผู้รับฝากทรัพย์สิน” (Custodian) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนั้น

สล็อต

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนได้
ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทต่างๆ หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนตราสารอนุพันธ์และสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ อาทิ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Management Fee) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee)
ค่าธรรมเนียมอื่น เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าผู้ตรวจสอบบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น
จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล

สล็อตออนไลน์

มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนได้ตามที่ผู้ลงทุนต้องการ และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ
ลดภาระในการดำเนินงานเพื่อการลงทุน โดยผู้ลงทุนจะสะดวกและประหยัดเวลาในการวางแผนและติดตามการลงทุน ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ และการลงบัญชีทรัพย์สินด้วยตนเอง
บริหารเงินลงทุนโดยมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถวิเคราะห์การลงทุนและเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและทันต่อเหตุการณ์
พอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง ที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
ช่องทางการเข้าถึงประเภทหลักทรัพย์ลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือการลงทุนใหม่ๆ
อำนาจในการต่อรองที่สูงขึ้น จากที่บริษัทจัดการบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ย่อมเอื้อสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนได้มากกว่า
การบริหารจัดการลงทุนที่เป็นระบบ มีความเที่ยงตรง และสามารถจัดทำรายงานการลงทุนได้ทุกวัน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างใกล้ชิด

jumboslot

ในธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บลจ.ไทยพาณิชย์ ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 43.7% ของอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 357,546 ล้านบาท (หมายเหตุ : 1.ที่มา : www.scbam.com / 2.ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

โดยให้บริการกับลูกค้าสถาบันในหลากหลายธุรกิจ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ธุรกิจประกัน มูลนิธิ สหกรณ์ออมทรัพย์ และ บริษัทเอกชนต่างๆ ตลอดจนลูกค้าบุคคลธรรมดา

ภาพอธิบายการทำงานของกองทุนส่วนบุคลลโดยบลจ.ไทยพาณิชย์

slot

ทำไมต้องลงทุนกองทุนส่วนบุคคลกับ บลจ. ไทยพาณิชย์
บลจ.ไทยพาณิชย์มีความเชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนชั้นนำ และลูกค้าธนบดี
บลจ.ไทยพาณิชย์เข้าถึงการลงทุนที่หลากหลาย และครบวงจรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความแข็งแกร่งของ SCB Group และ Partner
ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนตราสารต่างประเทศผ่านทางกองทุนส่วนบุคคลของบลจ.ไทยพาณิชย์ สามารถบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยเลือกป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนเงินลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 มีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่า เพื่อให้ได้ราคาที่เป็น Best Execution เอื้อสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนได้มากกว่า
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางกระบวนการจัดการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมีรางวัลยืนยันความสำเร็จ/ Fitch Ratings
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เป็นธรรม

สายนักลงทุนกองทุนรวม​

นักลงทุนกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมือเก๋า ต่างคนต่างก็มีสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกันไป บางคนค้นพบลักษณะการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับตนเอง ขณะที่บางคนแม้จะลงทุนมาซักพัก แต่ก็ยังไม่เจอสไตล์การลงทุนของตนเอง ทำให้การลงทุนบางครั้งกินก็ไม่ได้ นอนไม่หลับ

jumbo jili

ก่อนจะเริ่มลงทุน ผู้ลงทุนต้องรู้จักตัวเองเสียก่อนว่า เรามีลักษณะนิสัยในการลงทุนอย่างไร แบบไหนที่เราสบายใจ วันนี้ K-Expert จะมาแนะนำ 6 พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนแต่ละสาย และกองทุนที่แนะนำให้นักลงทุนได้ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมในครั้งต่อไป

  1. นักลงทุนสายตั้งรับ – นิ่ง สงบ สยบทุกความเคลื่อนไหว

ลักษณะ: นักลงทุนสายนี้จะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำ กลัวเงินต้นหาย ไม่ชอบความผันผวนและขาดทุน ลักษณะการลงทุนมักจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ สลากออมทรัพย์ กองทุนตลาดเงิน การลงทุนมักไม่ค่อยผันผวน พอร์ตจะนิ่งๆ แต่อัตราผลตอบแทนจะน้อย บางครั้งถึงขั้นน้อยกว่าเงินเฟ้อก็ยอม

คำแนะนำ: สำหรับนักลงทุนสายตั้งรับ อาจจะเริ่มลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงขึ้นบ้าง แต่ไม่มากเท่าลงทุนในกองทุนหุ้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว หรือกองทุนผสมที่ลงทุนในตราสารหนี้และหุ้นบ้าง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อหรือเงินฝากออมทรัพย์

สล็อต

  1. นักลงทุนสายนักเทรด – จังหวะตลาดคืองานของเรา

ลักษณะ: สายนักเทรด เป็นสายที่ชอบจับจังหวะตลาด หาจุดซื้อ จุดขาย จุดเข้าและจุดออกจากกราฟ และใช้ข้อมูลทางเทคนิคประกอบการตัดสินใจและการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจทั่วโลก นักลงทุนสายนักเทรดอาจจะเป็นสายเข้าไวออกไว หรือสาย Run Trend ถือไปตามสภาวะตลาด ยอมรับตัดขาดทุน (Stop Loss) ได้ ถ้าผิดจังหวะหรือผิดทาง ไม่ว่า SET Index จะขึ้นหรือลงนักลงทุนสายนี้จะสามารถหาโอกาสทำเงินได้จากตลาดหุ้นเสมอ

คำแนะนำ: แนะนำกองทุนอิงดัชนี เช่น กองทุน SET 50 ซึ่งเป็นกองทุนที่เหมาะสม เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการซื้อและขายที่ต่ำมาก เหมาะกับการซื้อๆ ขายๆ ที่บ่อย นอกจากนี้ มีกองทุนดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อถูกและไม่ยุ่งยากในการเปิดบัญชีให้ผู้ที่เทรดอย่างชำนาญแล้วได้ลองฝีมืออีกด้วย การลงทุนสายนี้หากจับจังหวะผิดทิศ นักลงทุนมีโอกาสขาดทุนได้เช่นกัน แต่ถ้ามาถูกทางจะสามารถหาโอกาสทำกำไรได้หลายรอบ

สล็อตออนไลน์

  1. นักลงทุนสายถือลืม – เงินเย็น ถือเรื่อยๆ ไม่สะทกสะท้าน

ลักษณะ: สายถือลืมเป็นอีกสายหนึ่งของสไตล์การลงทุนที่ไม่สะทกสะท้านกับสภาวะตลาด ไม่ว่าตลาดขึ้นหรือลง สายถือลืมก็จะถือไป นักลงทุนสายถือลืมมักมีความเข้าใจในสภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจ มีเงินเย็น ไม่มีความจำเป็นต้องรีบใช้เงินในระยะเวลาอันสั้น สามารถถือได้ยาวมากกว่า 5 ปี

คำแนะนำ: นักลงทุนสายนี้คือ ต้องเข้ามาดูผลตอบแทนบ้างอย่างน้อยทุกๆ ครึ่งปี ไม่ควรถือจนลืม เพราะจะทำให้พลาดโอกาสในบางช่วง และไม่ควรมีการลงทุนเพียงกองเดียวที่ถือจนลืม การจัดพอร์ตการลงทุนโดยแบ่งสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทตามความเสี่ยงที่รับได้ และมีการปรับพอร์ตอย่างน้อยทุกปีให้สัดส่วนการลงทุนตรงกับสัดส่วนที่ตั้งใจถือไว้ตั้งแต่แรก (Rebalancing) เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการทำกำไรในแต่ละปีและไม่ให้ความเสี่ยงของพอร์ตสูงเกินไป

jumboslot

  1. นักลงทุนสายหาตัวช่วย – ให้คนช่วยสร้างผลตอบแทน

ลักษณะ: สายหาตัวช่วยเป็นอีกสายที่มีค่อนข้างเยอะ นักลงทุนที่ผ่านการศึกษาการลงทุนมาพอสมควร แต่ยังไม่มั่นใจในการบริหารพอร์ตการลงทุนเอง หรือเคยลงทุนในหุ้นเองแล้วไม่ประสบความสำเร็จ อยากให้มีคนมาช่วยดูแลตัดสินใจในการลงทุนแทน กองทุนที่บริหารเชิงรุกหรือ Active fund เป็นทางเลือกหนึ่งที่ปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย

คำแนะนำ: นักลงทุนสายหาตัวช่วยสามารถหากองทุนรวมที่นโยบายการลงทุนตรงกับที่เราต้องการ เช่น ถ้าเราต้องการลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลาง-เล็ก เพราะเชื่อว่าในอนาคตหุ้นกลุ่มนี้จะเติบโตได้ดี เราก็ควรเลือกกองทุนรวมที่ผู้จัดการกองทุนเน้นการลงทุนไปในกลุ่นหุ้นไทยขนาดกลาง-เล็ก จากนั้นเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลังว่าดีหรือไม่เมื่อเทียบกับดัชนีชีวัด ฝีมือของผู้บริหารกองทุนเป็นอย่างไร ได้ดาวจาก Morningstar กี่ดาว ถ้าชอบเงินปันผล ควรดูว่ากองทุนมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอหรือไม่ เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกกองทุนที่บริหารเชิงรุกให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการ

slot

  1. นักลงทุนสายชิลล์ – ถือยาวๆ รอรับเงินปันผล

ลักษณะ: นักลงทุนสายชิลล์ต้องการกระแสเงินสด เช่น เงินปันผลระหว่างที่ลงทุน นักลงทุนสายชิลล์ไม่ชอบอะไรที่ผันผวนมาก ลงทุนได้นาน รับความเสี่ยงได้ปานกลาง มักจะลงทุนในกองทุนที่มีปันผล กองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นรายตัวที่มีการจ่ายเงิน ปันผลออกมาตรงกับความต้องการอย่างสม่ำเสมอ

คำแนะนำ: การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้จัดการกองทุนเป็นคนเลือกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIT ให้ ซึ่งในปัจจุบันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีความผันผวนของราคาได้เช่นกัน

  1. นักลงทุน SAVE ประหยัดภาษี – ลงทุนเพื่อประหยัดภาษีเท่านั้น

ลักษณะ: นักลงทุนสาย SAVE เป็นกลุ่มที่ใช้กองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุน LTF และ RMF โดยลงทุนกองทุน 2 ประเภทนี้เป็นหลัก ไม่ลงทุนกองทุนรวมอื่นๆ เพราะอยากได้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ส่วนใหญ่นักลงทุนประเภทนี้มักจะลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นเท่านั้น ซึ่งทำให้ความเสี่ยงโดยรวมสูงเกินไป

คำแนะนำ: ​การจัดพอร์ตการลงทุนในส่วนของกองทุนช่วยลดหย่อนภาษีให้มีการกระจายความเสี่ยง เช่น การใช้กองทุน RMF เป็นตัวช่วยในการประหยัดภาษีสามารถจัดพอร์ตการลงทุนระยะยาว โดยอาจจะสับเปลี่ยน RMF ที่เคยลงทุนในหุ้นไปลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อให้พอร์ตมีความเสี่ยงลดลง และสำหรับ LTF การลงทุนในรูปแบบ DCA หรือลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนสามารถช่วยเฉลี่ยต้นทุนการซื้อในปีนั้นๆ ได้

นักลงทุนคงพอจะเริ่มรู้จักกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมในแต่ละประเภทแล้วนะครับ ตอนนี้ต้องมาค้นหาว่าตัวเองเป็นสายใด เหมาะกับการลงทุนแบบไหน อย่าลืมคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับแต่ละสายนักลงทุนที่ K-Expert แนะนำด้วยนะครับเพื่อจะได้ค้นหาสไตล์การลงทุนของตัวเอง ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการลงทุนครับ​

การสร้างกำไรจากการลงทุนในกองทุน

การสร้างกำไรจากการลงทุนในกองทุน*

jumbo jili

หากคุณยัง ลังเลกับการลงทุนในกองทุนรวม เพราะนึกไม่ออกว่าจะทำเงินจากกองทุนรวมได้อย่างไร วันนี้ขอนำเสนอ 4 วิธี การสร้างกำไรจากกองทุนรวมดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 รับประโยชน์ทางภาษีผ่านการลงทุนในกองทุน LTF/ RMF
การ ลงทุนในกองทุนรวม LTF และ RMF เป็นการสร้างกำไรสองต่อ ต่อแรก คือ การนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปลดหย่อนภาษีในปีที่มีการลงทุน ต่อที่สอง คือ ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนของราคาในวันที่ขายกับราคาซื้อ ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งกำไรและขาดทุน หากผู้ลงทุนต้องการรับผลประโยชน์ทางภาษี จะต้องทำตามข้อบังคับในด้านระยะเวลาการถือครอง

สล็อต

โดยกองทุน LTF นั้น ผู้ลงทุนจะไถ่ถอนได้เมื่อถือหน่วยลงทุนครบ 5 ปีปฏิทิน ส่วนกองทุน RMF จะไถ่ถอนได้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ หลายคนอาจมีคำถามว่าแล้วจะซื้อกองทุนเมื่อไหร่ดี ในเมื่อราคาหน่วยลงทุนวิ่งขึ้นวิ่งลงทุกวันตามราคาในตลาดหุ้น หนึ่งในวิธีง่ายๆ เพื่อการกระจายความเสี่ยง คือ แบ่งเงินลงทุน และซื้อหน่วยลงทุนทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ด้วยวิธีนี้จะได้ซื้อหน่วยลงทุนในราคากลางๆ ถึงจะไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุด แต่ก็ไม่ใช่ราคาที่แพงที่สุดเช่นกัน

สล็อตออนไลน์

วิธีที่ 2 ใช้กองทุนรวมเป็นที่พักเงินแทนบัญชีออมทรัพย์
ใน กรณีที่ยังฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ ลองพิจารณาขยับขยายเงินไปไว้ในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องสูง เช่น กองทุนพันธบัตรระยะสั้น และกองทุนรวมตลาดเงิน โดยเกณฑ์การเลือกกองทุน คือ ให้หากองทุนที่มีนโยบายรักษาเงินต้น โดยอาจให้ผลตอบแทนประมาณ 1.5-2% ต่อปี ซึ่งยังคงสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยประมาณ 0.5% ต่อปี รวมถึงพิจารณาในส่วนของสภาพคล่อง มีหลายกองทุนที่โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนในวันที่ T+1 คือ ขายกองทุนวันนี้ เงินเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้น ซึ่งนับว่ามีสภาพคล่องสูงทีเดียว

jumboslot

วิธีที่ 3 เพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยกองทุนเปิด
ข้อ ดีของกองทุนรวม คือ เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ด้วยเงินทุนจำนวนไม่สูงนัก กองทุนรวมทำให้สามารถลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป จากการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป มูลค่าการซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 บาท หรือการลงทุนในทองคำขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์และความสามารถของผู้จัดการ กองทุน ทั้งนี้ทั้งนั้น จังหวะเวลาในการเข้าซื้อกองทุนก็มีผลต่อกำไรที่จะได้รับเช่นกัน

slot

วิธีที่ 4 ซื้อกองทุนรับเงินปันผล
หลายๆ กองทุนเน้นนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยผลกำไรที่กองทุนทำได้ในระหว่างปีจะถูกจัดสรรและจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วย ลงทุนเป็นอัตราร้อยละตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกองทุน ในระหว่างการถือครองหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผล รวมทั้งในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้กำไรจากส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน หากหน่วยลงทุนมีมูลค่าสูงขึ้น ดังนั้นการคำนวณผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนรวมที่เน้นการจ่ายปันผล นอกจากจะพิจารณาถึงมูลค่าหน่วยลงทุนแล้ว ยังควรนำเงินปันผลที่ได้รับในระหว่างปีมาคำนวณด้วย กองทุนที่เน้นจ่ายปันผลเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ชอบซื้อขาย ไม่อยากติดตามราคาขึ้นลงของหน่วยลงทุนมากนัก เพียงแค่ซื้อแล้วถือรับปันผลไปเรื่อยๆ

อีกหนึ่งผลประโยชน์จากกองทุน รวม คือ ผลกำไรที่ได้จากการขายกองทุนนั้นไม่ต้องเสียภาษี ยกเว้นส่วนของเงินปันผลที่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 10% ซึ่งสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีในปีที่ได้รับเงินได้อีกด้วย

ระดับความเสี่ยงของกองทุนประเภทต่างๆ

กองทุนที่เปิดขายในบ้านเรา มีการจัดระดับความเสี่ยงเป็นตัวเลขจาก 1-8 โดยตัวเลข 8 คือความเสี่ยงสูงที่สุด ซึ่งกองทุนประเภทตลาดเงินและตราสารหนี้จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากองทุนหุ้น ส่วนกองทุนหุ้นแบบเจาะจงรายอุตสาหกรรมหรือกองทุนทางเลือกจะมีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด

jumbo jili

ยกตัวอย่างเช่น กองทุนรวมหุ้นภาคธนาคาร ซึ่งลงทุนแต่เฉพาะหุ้นธนาคารเท่านั้น โอกาสเกิดความเสี่ยงจึงสูงกว่ากองหุ้นทั่วไปได้ หรือกองทุนหุ้นโรงพยาบาลก็จะมีตัวเลขความเสี่ยงที่สูงกว่ากองทุนหุ้นทั่วไป ไม่ต้องแปลกใจนะครับ แม้บางคนจะมองว่าหุ้นโรงพยาบาลไม่เสี่ยง เขาไม่ได้คิดกันแบบนั้นนะครับ เป็นต้น เอาเป็นว่าให้รู้เกี่ยวกับตัวเลขนี้ไว้ ซึ่งในหนังสือชี้ชวนจะต้องมีระบุตัวเลขนี้ไว้เสมอ แม้จะไม่ค่อยมีใครดู ^^

หนังสือชี้ชวนคืออะไร
เวลาเราจะซื้อกองทุน เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากองทุนนั้นมีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร ค่าธรรมเนียมคิดเท่าไหร่ ทั้งหมดก็รู้ได้จากหนังสือชี้ชวนครับ (ไม่ใช่เพื่อนชวน ซื้อตามเพื่อนบอก) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้จากเว็บของบลจ.เลย ถ้าไปซื้อที่ธนาคารที่เป็นตัวแทนขาย บางเจ้าก็มีพิมพ์เป็นกระดาษให้อ่านด้วยนะครับ แต่ไม่ค่อยมีใครอ่านเลย!!! บางทีมันอาจจะยาวไปมีเป็นหลายสิบหน้าเลย แต่ไม่ต้องตกใจไป เขาจะมีแบบสั้นให้อ่านด้วยครับ เรียกว่า หนังสือชี้ชวนฉบับย่อ (หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป) ซึ่งมีแค่สองถึงสามหน้าเท่านั้นเอง หลักๆก็บอกเกี่ยวกับนโยบาย (แต่ส่วนมากพูดกว้างมาก ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี แน่สิ บลาๆ สั้นๆ ไม่ได้ใจความเล้ย อยากรู้เพิ่มต้องไปอ่านฉบับเต็ม) เปิดขายช่วงวันเวลาไหนบ้าง ค่าธรรมเนียม ผลงานย้อนหลังที่ผ่านมา (ถ้ากองใหม่ก็ไม่มีข้อมูล) พอร์ตลงทุน 5 อันดับแรก ระดับความเสี่ยง แค่นี้ก็เห็นภาพกว้างๆแล้วว่าน่าสนไหม

สล็อต

การอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป

การเปิดบัญชีกองทุนรวมและการซื้อขายกองทุน
หากเราต้องการจะซื้อกองทุนรวม เราต้องทำอย่างไร ก่อนอื่นให้เลือกกองทุนที่ต้องการให้ได้เสียก่อน จากนั้นจึงไปทำการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่บลจ.ของกองทุนรวมนั้นๆ โดยมากแล้วบลจ.ก็เป็นบริษัทย่อยของธนาคารอีกที ดังนั้นสามารถไปเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารสาขาต่างๆได้เลย เช่น ชอบกองทุนของบัวหลวง ก็ไปที่ธนาคารกรุงเทพได้เลย เป็นต้น ก่อนเราจะซื้อกองทุนได้นั้น เราต้องเปิดบัญชีก่อน หนึ่งบลจ.ก็หนึ่งบัญชี (ยกเว้นซื้อ LTF/RMF จะมีเพิ่มอีกบัญชี) ซึ่งเราจะได้เลขที่บัญชีมา หลังจากนั้นเราสามารถที่จะซื้อกี่กองทุนก็ได้ด้วยเลขที่บัญชีเดิมนี้ และการซื้อแต่ละกองทุน เราจะได้สมุดบัญชีกองทุนแยกเล่มมา หน้าตาก็เหมือนกับสมุดบัญชีเงินฝากนี่แหละ แต่บางที่ก็ใช้เล่มเดียวรวมทุกกองทุนเลย หากเราต้องการซื้อกองทุนของอีกบลจ.ก็ทำเช่นเดิม ได้เลขที่บัญชีใหม่ครับ ส่วนเอกสารการสมัครก็ไม่มีอะไรพิเศษ ใช้แค่บัตรประชาชนเท่านั้น แต่การเปิดบัญชีครั้งแรกจะใช้เวลานานกว่าการซื้อครั้งถัดๆไป เพราะต้องกรอกข้อมูลเยอะ อีกทั้งยังต้องทำแบบฟอร์มประเมินว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ทำครั้งแรกครั้งเดียวต่อหนึ่งบลจ.

สล็อตออนไลน์

ถ้าเราประเมินได้คะแนนต่ำ เวลาเราจะซื้อกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กองทุนทองคำ เราก็จะต้องเซ็นว่า เอาจริงนะ เพิ่มอีก ^^ ไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจ เหมือนปรามๆเราเท่านั้น แต่ตอนนั้นเราจะเอาใครก็หยุดเราซื้อไม่ได้หรอก (อันนี้เรื่งจริง)
การไปซื้อกองทุนที่สาขานั้นค่อนข้างไม่สะดวก เพราะต้องเสียเวลาเดินทาง ต้องไปรอต่อคิว ถ้าที่ธนาคารก็ต่อคิวกับผู้ที่มาเปิดบัญชีเงินฝากใหม่นั่นแหละ คิดดูแล้วกัน รอนานแค่ไหน จึงมีทางเลือกให้เราซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้ แต่ต้องมีเลขที่บัญชีอยู่ก่อนแล้ว และได้สมัครทำการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตไว้ด้วย ดังนัั้นแนะนำว่าให้สมัครตอนที่เปิดบัญชีเลย แค่นี้ก็ง่ายแล้ว วันไหนหุ้นตกหนักๆ กดซื้อซะเลย คลิกเดียวดอย -_-”
ลืมบอกไปว่า การเปิดบัญชีกองทุนนั้นจะต้องมีสมุดบัญชีออมทรัพย์ไว้รับเงินปันผลหรือเงินขายกองทุนคืนด้วย บางบลจ.อาจให้ใช้ได้ทุกธนาคาร แต่บางที่ก็ไม่ได้ ลองโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อจะได้เตรียมสมุดเก่าไป ไม่ต้องเปิดใหม่วุ่นวายครับ และการเปิดบัญชีทุกครั้ง เขาจะถามเราว่าเงินปันผลหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตโนมัติเลยมั้ย แนะนำว่าให้หักเลยครับ ไปจ่ายเองทีหลัง วุ่นวายกว่า ผิดพลาดโดนปรับอีก สิ้นปีเกิดรายได้ไม่ถึงไปขอคืนได้ ไม่ยากครับ

jumboslot

หักภาษี ณ ที่จ่ายคืออะไร
หากกองทุนที่เราเลือกมีนโยบายจ่ายเงินปันผล เงินปันผลที่ได้นั้นตามกฏหมาย เราจะต้องเสียภาษีด้วย หากเราเลือกหักภาษี ณ ที่จ่าย เราจะถูกหัก 10% แม้ว่าเราจะมีรายได้ที่สูงแค่ไหนก็ตาม เราไม่ต้องนำมันมาคำนวณภาษีประจำปีอีกแล้ว แต่หากเราเลือกที่จะไม่หัก ณ ที่จ่าย เราจะต้องนำมันมาคำนวณตามเกณฑ์รายได้ของเรา (หากรายได้เราไม่ถึงที่จะต้องเสียภาษี 10% เราก็สามารถนำมากรอกเพื่อขอคืนได้) ดังนั้นจึงแนะนำว่าให้เลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายเลยจะดีกว่า ส่วนผลกำไรจากการขายคืนกองทุนไม่มีภาษีครับ ^^

slot

Auto Redemption คืออะไร
Auto Redemption คือการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จริงๆแล้วก็คือปันผลชนิดหนึ่งนั่นแหละ แต่การขายคืนแบบอัตโนมัตินั้นไม่ต้องเสียภาษีครับ แต่การขายจะทำให้จำนวนหน่วยน้อยลง ในขณะที่การจ่ายปันผลจะทำให้ NAV ต่อหน่วยลดลงแทน สรุปคูณกันแล้วมูลค่าการลงทุนที่เหลือของเราในกองทุนก็เท่ากันนั่นแหละ แต่ Auto Redemtion มันทำให้เราได้ปันผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเอง

T+N คืออะไร
เวลาเราขายคืนกองทุน ไม่ใช่ว่าเราจะได้เงินทันทีในวันนั้น อย่างแรกเลยเพราะเขาต้องคำนวณด้วยราคาปิดตอนสิ้นวัน อย่างเร็วเราก็ได้วันรุ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องดูหนังสือชี้ชวน เขาจะระบุว่าได้รับเงินคืนวันไหน โดยจะระบุเป็น T+N โดยที่ T คือวันที่ขาย N คืออีกกีวันได้ เช่น T+1 คือขายวันนี้อีกหนึ่งวันได้ T+3 ขายวันนี้อีกสามวันถึงจะได้ ถ้าเจอเสาร์อาทิตย์ก็ต้องบวกเข้าไปอีก โดยมากกองทุนต่างประเทศจะได้ช้า T+5 กันเลยทีเดียว

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

การซื้อกองทุนเราจะได้ผลตอบแทนอย่างไร? การลงทุนในกองทุนรวมนั้นเราจะได้ผลตอบแทนในสองรูปแบบดังนี้

jumbo jili

ผลตอบแทนจากการขายทำกำไร นั่นคือเมื่อกองทุนของเรามีราคาต่อหน่วยที่สูงขึ้น เช่น ตอนซื้อซื้อมาในราคา 10 บาทต่อหน่วย เวลาผ่านไป ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยดี ราคาต่อหน่วยก็สูงขึ้นตาม ขึ้นไปที่ราคา 13 บาทต่อหน่วย หากเราขายเราก็จะได้กำไรจากส่วนต่างราคานี้ ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมการขายบ้างเล็กน้อย เป็นต้น
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล กองทุนบางกองอาจมีนโยบายการจ่ายปันผล นั่นคือเมื่อผลการดำเนินงานมีกำไร ก็อาจตัดสินใจแบ่งส่วนกำไรนั้นจ่ายออกมาให้แก่ผู้ถือหน่วย ซึ่งจะทำให้เรามีกระแสเงินสดบ้างแม้ยังไม่ได้ขายกองทุนนั้นๆ แต่ๆๆการปันผลก็จะทำให้ราคาหน่วยลงทุนเราลดลงเช่นกัน เพราะถ้าไม่ได้จ่ายกำไรออกมา กำไรก็จะไปรวมอยู่ในราคาหน่วยให้งอกเงยขึ้นไปนั่นเอง รายละเอียดของราคาหน่วยลงทุนจะกล่าวในหัวข้อถัดๆไป

สล็อต

NAV คืออะไร?
Net Asset Value (NAV) คือมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนนั้นๆถืออยู่ ดังนั้นเมื่อเอามาหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุน ก็จะได้ราคาต่อหน่วยหรือราคาต่อ NAV อย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะพูดคำว่า NAV เสมือนเป็น NAV ต่อหน่วย เช่น เวลานักลงทุนบ่นๆกันว่า NAV ลง เขาก็มักจะหมายถึงราคาต่อหน่วยที่ลดลง เป็นต้น ส่วนการคำนวณนั้น ทางบลจ.จะคำนวณโดยใช้ราคาปิดของสินทรัพย์ตอนสิ้นวันและประกาศในช่วงดึกๆหรือเช้าวันรุ่งขึ้น
แม้ว่าราคา NAV จะเป็นราคาอ้างอิงของกองทุน แต่การซื้อการขายนั้นโดยมากมีค่าธรรมเนียมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งทางกองทุนจะคิดรวมลงไปในราคาที่ใช้ซื้อขายเลย ทำให้มีราคาอ้างอิงดังต่อไปนี้

สล็อตออนไลน์

ราคาเสนอขาย คือราคาที่ขายให้แก่นักลงทุน โดยใช้ราคา NAV บวกด้วยค่าธรรมเนียม เช่น หากราคา NAV อยู่ที่ 10 บาท และมีค่าธรรมเนียมการขาย 1% เราจะต้องซื้อที่ราคาต่อหน่วย 10.1 บาท เป็นต้น ซื้อปุ๊บ ขาดทุนปั๊บ ต้องรอให้กองทุนงอกเงยก่อน ^^
ราคารับซื้อคืน คือราคาที่กองทุนรับซื้อคืนจากเรา โดยใช้ราคา NAV หักด้วยค่าธรรมเนียมออก เช่น หากราคา NAV อยู่ที่ 10 บาท และมีค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1% เราจะขายคืนได้ในราคาต่อหน่วยที่ 9.9 บาท เป็นต้น ก่อนขายอย่าลืมตรวจสอบตรงนี้ด้วย เดี๋ยวกำไรไม่เข้าเป้า ^^
ไม่ใช่ว่าทุกกองทุนจะคิดค่าธรรมเนียมทั้งการซื้อและการขาย โดยมากจะคิดแค่ฝั่งเดียว และค่าธรรมเนียมก็ถูกแพงต่างกันไปตามแต่ละบลจ.และแต่ละกองทุนด้วย ส่วนรายละเอียดเขาจะเขียนไว้ในหนังสือชี้ชวน (บางกองทุนมีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มอีก!!! เพราะฉะนั้นอย่าลืมบวกส่วนนี้ลงไปด้วย ถ้าเอาชัวร์อย่าคำนวณเอง เอาราคาเสนอขายและราคารับซื้อคืนที่ประกาศเป็นหลัก เพราะเป็นราคาที่รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับการสั่งซื้อนั้นเราสามารถระบุเป็นจำนวนเงินได้เลย เช่น ซื้อ 5000 บาท เดี๋ยวเขาจะคำนวณให้เองว่า เราได้ทั้งหมดกี่หน่วย ส่วนการขายคืนเราสามารถระบุได้ว่าจะขายเป็นหน่วยหรือเป็นจำนวนตัวเงิน ไม่ยุ่งยากเลยครับ

ประเภทของกองทุนรวม
ในหัวข้อนี้เรามาดูประเภทของกองทุนรวมกันบ้าง โดยแบ่งประเภทตามสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นๆไปลงทุน ซึ่งมีหลักๆดังต่อไปนี้

jumboslot

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) คือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในหุ้น หรือเรียกง่ายๆว่ากองทุนหุ้นก็ได้ ซึ่งกองทุนหุ้นนี้จะลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% ในรอบบัญชี สรุปคือเน้นลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่ บางช่วงที่หุ้นดีๆก็อาจลงเต็มร้อย บางช่วงที่หุ้นไม่ดีก็อาจลงน้อยหน่อย แต่โดยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 65% นั่นเอง สำหรับเงินที่เหลือเขาก็อาจเอาไปลงในเงินฝากหรือพันฐบัตรรัฐบาลเพื่อหาดอกผลก็เป็นได้ ส่วนกองทุนนั้นจะลงทุนในหุ้นสไตล์ไหนก็แล้วแต่ผู้จัดการกองทุนเลย ซึ่งจะมีบอกไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น กองทุนหุ้น Mid/Small Cap ก็จะลงทุนในหุ้นที่มีขนาดกิจการไม่ใหญ่มาก เพราะหุ้นเหล่านี้มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เป็นต้น กองทุนหุ้นจะมีความเสี่ยงและความผันผวนมาก ก็ตามตลาดหุ้นนั่นแหละ เวลาขึ้นก็ดีใจ เวลาลงก็ลงกันให้หน้ามืดเลย
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) คือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้เอกชนหรืออื่นๆที่เทียบเท่า กองทุนตราสารหนี้ยังมีแบ่งออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอีก ซึ่งก็คือระยะเวลาของพันธบัตรนั่นเอง ในทางปฏิบัติพันธบัตรที่มีระยะเวลานานก็จะได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่า ก็เหมือนกับเงินฝากนั่นแหละ ยิ่งฝากนานดอกเบี้ยก็ยิ่งสูง นอกจากนี้หากลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงน้อยหน่อย อันดับเครดิตน้อย ก็มักจะได้ดอกที่สูงกว่าเพื่อจูงใจ หน้าที่ของผู้จัดการกองทุนก็จะต้องไปคัดเลือกและบริหารแทนเรา (ก็เขาเก็บค่าบริหารด้วยนะ ไม่ได้ทำให้ฟรี) ดังนั้นในทางทฤษฏีการลงทุนในกองตราสารหนี้ระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแบบระยะสั้น และกองตราสารหนี้ก็มีความเสี่ยงที่ต่ำและต่ำมากเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้น แต่ผลตอบแทนก็น้อย ให้มากกว่าการฝากเงินธนาคารนิดหน่อยเท่านั้นเอง อ่านมาถึงตรงนี้แล้วอาจนึกว่ากองตราสารหนี้นี้ราคา NAV ไม่น่าจะมีลดลง ผิดแล้วครับ บางวันก็ลงครับ อ่าว ไม่ใช่รับดอกเบี้ยไปเรื่อยๆหรือ ไม่ใช่ครับ เวลาเขาคิดราคา NAV สิ้นวัน เขาเอาราคาพันธบัตรมาคิด ซึ่งเจ้าราคาพันธบัตรที่กองทุนซื้อมาแล้วนั้น ราคาขายต่อมันขึ้นลงกันได้ เพราะเกิดอัตราดอกเบี้ยที่จะใช้ใหม่ในอนาคตดันขึ้น ราคาพันธบัตรเราก็ตกทันที แต่ในทางกลับกันหากดอกเบี้ยเป็นขาลง ราคาพันธบัตรที่เราถือก็ได้ราคาขายต่อดีขึ้น สรุปแล้วราคา NAV มันมีโอกาสลดลงได้ แต่โดยรวมๆแล้วเมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง เช่น 3 เดือนขึ้นไป ลงทุนกองตราสารหนี้ก็ไม่ขาดทุนหรอก เพราะ NAV มันขึ้นมากกว่าลงครับ อ่อ และกองตราสารหนี้สั้นกลางก็จะมีความผันผวนน้อยกว่ากองระยะยาวนะครับ จะซื้ออะไรก็ต้องเลือกให้เหมาะสม

slot

เพิ่มเติม อย่างนี้ซื้อพันธบัตรถือเองไม่ดีกว่าหรือ รับดอกเบี้ยสบายใจ ถือจนครบสัญญา? การซื้อกองทุนตราสารหนี้นั้นให้สภาพคล่องที่ดีกว่ามากครับ เพราะวันใดอยากใช้เงิน อยากเอาเงินไปทำอย่างอื่น แค่สั่งขายพรุ่งนี้ก็รอรับเงินได้แล้วครับ ลองเทียบกับพันธบัตรระยะ 10 ปีดู อือหือ รอไปอีกสิบปีก่อนนะ เอาจริงๆพันธบัตรก็ขายได้ แต่ขายยากหน่อยนะครับ ยิ่งถ้าซื้อน้อยๆยิ่งขายเปลี่ยนมือยากครับ
เพิ่มเติม 2 ตราสารหนี้รัฐบาลเราเรียกว่า พันธบัตร ส่วนตราสารหนี้เอกชนเราเรียกหุ้นกู้ เรียกรวมๆก็คือตราสารหนี้นั่นเอง
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Maket Fund) คือกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น (สั้นมากกก คือต่ำว่า 1 ปี) ทำให้มีความผันผวนต่ำ แต่ผลตอบแทนก็ต่ำตามไปด้วย โดยมากสูงกว่าออมทรัพย์นิดหน่อย นักลงทุนจึงมักใช้กองตลาดเงินเพื่อพักเงินเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น ขายหุ้นไปได้เงินมาก้อนหนึ่ง ตั้งใจจะไปซื้อบ้านในอีกสองเดือนข้างหน้า ก็อาจพักเงินไว้ในกองตลาดเงิน เป็นต้น ส่วนมากแล้วราคา NAV รายวันกองตลาดเงินจะไม่เห็นติดลบ เพราะฉะนั้นนักลงทุนจึงนิยมใช้เพื่อพักเงินที่คาดว่าจะใช้ในระยะเวลาสั้นๆ
กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คือกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ เช่น 70/30 เป็นต้น ส่วนกองทุนไหนจะผสมในสัดส่วนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นโยบายเขาเลย ยิ่งมีสัดส่วนตราสารหนี้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความผันผวนน้อยลง แต่ไม่ใช่ไม่ขาดทุนเลยนะ เห็นลงไม่ต่างกันเล้ย เพราะตราสารหนี้ผลตอบแทนมันน้อย ไม่สามารถชดเชยการขาดทุนในหุ้นได้ครับ แค่ลงน้อยกว่ากองหุ้นเท่านั้นเอง
กองทุนรวมผสมแบบยึดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) คือกองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ แต่ไม่กำหนดสัดส่วนตายตัว ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถถือแต่ตราสารหนี้หรือหุ้นได้ 100% เลยทีเดียว ส่วนกองทุนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในรอบบัญชีต้องถือเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในนโยบายครับ แต่กองแบบยืดหยุ่นนั้นไม่จำเป็น
กองทุนรวมต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) คือกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ก็ได้ โดยมากทางบลจ.มักจะไปซื้อกองทุนในบริษัทต่างประเทศอีกที เพราะเรามีข้อมูลที่น้อยกว่าเขา ซึ่งกองทุนประเภทนี้เราจะเรียกย่อยว่าเป็นกองทุนแบบ Feeder Fund ดังนั้นการลงทุนใน Feeder Fund ก็ต้องไปดูผลงานและนโยบายกองแม่ที่เราไปลงทุนด้วย นอกจากนี้กองทุนรวมต่างประเทศยังรวมไปถึงกองทุนทางเลือกด้วย กล่าวคือไปลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่น เช่น น้ำมัน ทองคำ เป็นต้น
กองทุนเพื่อสิทธิทางภาษี LTF/RMF คือกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น แต่ว่าจะได้สิทธิ์ทางภาษี คือซื้อแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีได้นั่นเอง กองทั่วไปใช้ลดภาษีไม่ได้ แต่กองเหล่านี้จะมีข้อบังคับที่ต้องไปศึกษาอีกที หลักๆคือโดนบังคับให้ถือห้ามขายก่อนเวลาที่กำหนด ขายก่อนโดนปรับและริบส่วนลดภาษีคืน