เริ่มต้นลงทุนตราสารหนี้

ขั้นตอนการซื้อขาย พันธบัตร / หุ้นกู้
ตลาดรองตราสารหนี้ไทย
การซื้อขายเปลี่ยนมือตราสารหนี้ของไทยจะทำผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก กลต. ซึ่งได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ โดยไม่มีตลาดกลาง ต่างจากการซื้อขายหุ้นสามัญที่มักเกิดขึ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นสถานที่กลางให้นักลงทุนได้ทำการซื้อขายเปลี่ยนมือกันโดยกำหนดเวลาเปิดปิดตลาดไว้

jumbo jili

การซื้อขายตราสารหนี้ของไทยนอกจากจะทำผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว (Over the counter) นักลงทุนยังสามารถทำการต่อรองราคาและตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างกันได้โดยจะทำการตกลงกันด้วยอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ (Yield to Maturity: YTM)เช่น LB233AมีYTM2.323%และ LB236A มี YTM 2.365% เป็นต้น
นักลงทุนสามารถสอบถามราคาเสนอซื้อเสนอขายจาก Dealer ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กลต. โดย Yield เสนอซื้อ/เสนอขายจะต่างกันเล็กน้อยเรียกว่า Spread ซึ่งอยู่ในหน่วยbp (Basis Point, 1bp= 0.01%) ทั้งนี้spread จะขึ้นกับปริมาณการซื้อขายด้วย หากซื้อขายในปริมาณที่มาก spread จะลดลง นอกจากนั้น spread จะเป็นตัวสะท้อนสภาพคล่องของตราสารหนี้ตัวนั้นๆอีกด้วยหาก spread ต่ำแสดงว่าสภาพคล่องสูง ซื้อขายง่าย หากspread สูงแสดงว่าสภาพคล่องต่ำการซื้อขายจะทำได้ยาก
สำหรับการซื้อขายตราสารหนี้ของรัฐบาล ก่อนตัดสินใจซื้อขาย นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนได้จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลวันทำการก่อนหน้าโดยอ้างอิงอายุคงเหลือของตราสารที่ต้องการซื้อขายก่อนได้ ในกรณีของตราสารหนี้เอกชน สามารถใช้ Credit spread มาบวกเพิ่มจากYield พันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้ในการอ้างอิงได้แต่ทั้งนี้เนื่องจากตราสารหนี้เอกชนมีสภาพคล่องต่ำกว่าตราสารหนี้ภาครัฐ ราคาที่ซื้อขายอาจแตกต่างจากราคาอ้างอิงได้มาก
หลังจากการซื้อขาย Dealer ทุกรายจะรายงานข้อมูลซื้อขายมายังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเพื่อรวบรวมและกำกับดูแลการซื้อขาย โดยทางสมาคมจะทำการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเช่น ปริมาณการซื้อขาย อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ ปริมาณเงินเข้าออกต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ราคาและผลตอบแทนที่ทางสมาคมฯ ประกาศ บริษัทจัดการกองทุน และธนาคารจะนำไปใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมในการลงบัญชีในแต่ละวัน

สล็อต

• การลงทุนในตราสารหนี้
การลงทุนในตราสารหนี้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ใน 3 ทางได้แก่ 1) ลงทุนในตลาดแรก (เป็นการซื้อตราสารหนี้ออกใหม่) 2) ลงทุนในตลาดรอง (ซื้อตราสารหนี้ต่อจากนักลงทุนอื่น) 3) ลงทุนทางอ้อม (ลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างๆ)

 1. การลงทุนในตลาดแรก
  การลงทุนในตลาดแรกจะมีความแตกต่างกันระหว่างการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน ในเรื่องการจัดจำหน่ายและเงื่อนไขในการลงทุน ดังนี้
  1.1 ตราสารหนี้ภาครัฐ
  ตราสารหนี้ภาครัฐจะมีการจำหน่าย 2 วิธีคือ ผ่านการประมูล และการจำหน่ายผ่านผู้จัดการจำหน่าย นักลงทุนทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประมูลตราสารหนี้ภาครัฐบาล จะมีเฉพาะนักลงทุนสถาบันตามที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถเข้าประมูลได้ ส่วนการจำหน่ายผ่านผู้จัดการจำหน่ายจะได้แก่ พันธบัตรออมทรัพย์ และพันธบัตรรัฐวิสหกิจบางแห่ง(รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะใช้ระบบประมูล)ที่มีความสามารถในการระดมทุนเช่น ธนาคารเพื่อการนำเข้าส่งออกแห่งประเทศไทย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นต้น

สล็อตออนไลน์

พันธบัตรออมทรัพย์ปัจจุบันเป็นระบบไร้ใบหุ้นกู้ (Scripless) แต่จะมีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book)ในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันจากธนาคารตัวแทนจำหน่าย หากมีสมุดพันธบัตรฯอยู่แล้วสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ใน 15 วัน หากนักลงทุนต้องการถอนพันธบัตรออกจากระบบScriplessก็สามารถทำได้โดยขอออกใบพันธบัตรแต่ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
1.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ภาคเอกชนสามารถเสนอขายได้ 2กรณี

 • การเสนอขายนักลงทุนทั่วไป(Public Offering) ซึ่งตราสารที่ขายในรูปแบบนี้ ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ออกต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และต้องขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรวมถึงกฏเกณฑ์อื่นๆเพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความเสี่ยง
 • การเสนอขายในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายแก่นักลงทุน 3 กลุ่ม ได้แก่ การเสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย (PP10) การเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และการเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investor or High Net Worth Investor) ทั้งนี้ การเสนอขายในวงจำกัดไม่จำเป็นต้องจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ และนักลงทุนทั่วไปจะไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ตัวนั้นๆ ได้

jumboslot

 1. การลงทุนในตลาดรอง
  การซื้อขายในตลาดรองของตราสารหนี้จะเป็นแบบ OTC (Over The Counter) ซึ่งไม่มีศูนย์กลางการซื้อขายและสามารถต่อรองราคาได้ นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารหนี้ที่ต้องการได้หลังจากที่ได้มีการเสนอขายในตลาดแรกแล้ว เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนักลงทุนอาจซื้อขายในราคาที่ต่างจากราคาหน้าตั๋ว ทั้งนี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่ออกตราสาร รวมถึงตราสารหนี้บางตัวมีสภาพคล่องต่ำทำให้ราคารับซื้อกับราคาเสนอขายจะต่างกันมาก
  โดยทั่วไปแล้วตราสารหนี้ภาครัฐมักมีสภาพคล่องที่สูงกว่าตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade หรือไม่มีการจัดRating จะมีสภาพคล่องต่ำ นักลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารในเวลาที่ต้องการหรือขายได้ราคาที่ต่ำ ก่อนการลงทุนเสมอ

slot

 1. การลงทุนผ่านกองทุนรวม
  กองทุนรวมถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อยเนื่องจากสามารถกระจายความเสี่ยงได้มากกว่าแม้ว่าจะลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มาก และสามารถเลือกเงื่อนไขในการขายคืนหรือจะถือจนครบกำหนดอายุได้ ทำให้สะดวกต่อการบริหารเงิน หากลงทุนในกองทุนเปิดจะได้รับความสะดวกในเรื่องสภาพคล่อง
  ในปัจจุบันมีกองทุนหลายประเภทที่ลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งความเสี่ยงของแต่ละกองจะขึ้นกับประเภทของตราสารที่ลงทุน ทั้งนี้นักลงทุนควรทำความเข้าใจความเสี่ยงด้านต่างๆและโอกาสขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนเลือกลงทุน เช่นการลงทุนในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลจะไม่ขาดทุนจากการผิดนัดชำระแน่นอน แต่อาจขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ หรือการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิต จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าแต่ก็มีโอกาสที่จะขาดทุนจากการผิดนัดชำระสูงกว่ากองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในระดับInvestment Grade เป็นต้น

ซื้อกองทุนต้องดูอะไรบ้าง

กองทุนรวม ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มลงทุน แต่ถึงอย่างนั้นหลาย ๆ คนก็ยังมึนงงว่า เราควรเริ่มศึกษาจากตรงไหน มีกองทุนเยอะแยะไปหมด แล้วต้องดูอย่างไรถึงจะรู้ว่ากองทุนกองนั้นเหมาะกับเราหรือไม่

jumbo jili

ในบทความนี้ ดร.พีรภัทร ฝอยทอง นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล จะอธิบายถึงสิ่งที่ “มือใหม่” ควรรู้เมื่อต้องการซื้อกองทุน

 1. ทำความรู้จักสินทรัพย์ลงทุน

อันดับแรก เราแบ่งสินทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ สินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น บ้าน ที่ดิน ทองคำ ฯลฯ กับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ หรือสินทรัพย์การเงิน ซึ่งสินทรัพย์การเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ หนึ่ง ตราสารหนี้ และสอง ตราสารทุน

ตราสารหนี้ เมื่อเราเอาเงินไปลงทุนเราจะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” หมายความว่า เราเอาเงินไปให้เจ้าของกิจการนั้น ๆ ยืม เมื่อครบกำหนดเราจะได้เงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ย

สล็อต

ส่วนตราสารทุน หรือ หุ้น เมื่อเราเอาเงินไปลงทุนเราจะมีสถานะร่วมเป็น “เจ้าของ” หมายความว่า ถ้ากิจการนั้นทำกำไร เราก็จะได้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนของหุ้นที่เราถือ แต่ถ้าขาดทุน เราก็จะขาดทุนด้วย

“คุณสามารถลงทุนเองก็ได้ โดยตรง หมายถึงไปซื้อตราสารหนี้ฉบับนั้นมาเลย หรือไปซื้อหุ้นตัวนั้น หรืออีกทางหนึ่งคือจะซื้อผ่านกองทุนรวมก็ได้ ซึ่งเขาก็จะมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารจัดการให้ คือไปซื้อตราสารต่าง ๆ แล้วมาจัดพอร์ตให้คุณ” ดร.พีรภัทร อธิบาย

 1. รู้จักความเสี่ยง ของสินทรัพย์แต่ละประเภท

ยกตัวอย่าง ตราสารหนี้ คือ การให้เจ้าของกิจการยืมเงินไปทำธุรกิจ โดยคนที่ลงทุนนั้นมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” ดังนั้น คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ลูกหนี้คนนี้เมื่อผ่านไป 1 ปี เขาจะมีเงินมาคืนเรา มันจึงมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็น AAA, AA+, AA, AA-, BBB เป็นต้น ซึ่งเราสามารถเลือกดูได้

สล็อตออนไลน์

ความเสี่ยงสูง หมายความว่า บริษัทนั้น ๆ มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้สูง ผู้ลงทุนเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน เขาก็จะให้ผลตอบแทนเยอะ แต่ถ้าบริษัทไหนมีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาลหรือบริษัทใหญ่ ๆ ที่มั่นคง น่าจะคืนเงินได้ตรงเวลา เขาก็จะให้ผลตอบแทนน้อยลง

 1. ดู Fund Fact Sheet (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

เวลาเลือกกองทุน ต้องเปรียบเทียบกองทุนที่เป็นประเภทเดียวกันก่อน เช่น กองทุนหุ้น ก็ดูเปรียบเทียบกับกองทุนหุ้นด้วยกัน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ก็ดูเปรียบเทียบกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน ดังนั้น เวลาดู Fund Fact Sheet อันดับแรกต้องดูว่า กองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทไหน ไปลงทุนในสินทรัพย์อะไร จากนั้นดูว่า กองทุนนี้เหมาะกับใคร ไม่เหมาะกับใคร และสามดูว่า ความเสี่ยงของกองทุนประเภทนี้มีอะไรบ้าง

jumboslot

และสี่ อย่าลืมดูค่าธรรมเนียม เวลาเราซื้อกองทุน เขาจะมีผู้จัดการกองทุนที่คอยดูแลบริหารจัดการ ดังนั้น เขาจึงคิดค่าธรรมเนียมจากเรา ซึ่งค่าธรรมเนียมถูกหรือแพงเราต้องดูด้วย เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนหรือกำไรที่เราจะได้รับ

 1. ผลตอบแทน ต้องดู 3 ระยะ

การจะดูว่ากองทุนนั้น ๆ สามารถทำกำไรให้คุณได้มากหรือได้น้อยขนาดไหน ควรดูสัก 3 ช่วงเวลา คือ ระยะสั้น ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ระยะกลาง ๆ ช่วง 1 ปีที่ผ่าน และระยะยาว ช่วง 3 ปีที่ผ่าน ถ้ากองทำผลงานได้สม่ำเสมอ ติดอยู่อันดับต้น ๆ ทั้ง 3 ช่วงเวลา นั่นแปลว่า กองทุนกองนี้ก็น่าจะยังเก่งอยู่ในอนาคต

slot

 1. สำคัญที่สุด ต้องรู้จักกระจายความเสี่ยง

ในการวางแผนการเงิน ไม่มีใครลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียว เราต้องจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง “หลักการทางการเงินเขาบอกว่า คุณอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว ถ้าคุณเอาไข่ไก่ไปใส่ในตะกร้าใบเดียว แล้วตะกร้าใบนั้นตก แปลว่าไข่ของคุณแตกเสียหายทั้งหมด ก็เหมือนกันครับ ถ้าคุณเอาเงินไปใส่ไว้ในสินทรัพย์ลงทุนประเภทเดียว แล้วสินทรัพย์ลงทุนประเภทนั้นมันเจ๊ง มันขาดทุน คุณก็จะเงินหมดเลย” ดร.พีรภัทร ทิ้งท้าย

ซื้อกองทุนรวมครั้งแรก เลือกกองทุนยังไงไม่ให้เจ็บตัว

ซื้อกองทุนรวมครั้งแรกต้องรู้ 2 อย่าง

 1. รู้จักกองทุนรวม

jumbo jili

อย่างน้อยต้องรู้ว่ากองทุนรวมคืออะไร? มีกลไกการทำงานอย่างไร?

 1. รู้จักตัวเอง

ข้อนี้สำคัญสุด เราต้องรู้จักตัวเองยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อดูว่าเหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหน

เพื่อนสาว : พอร์ตการลงทุนติดลบแค่ 5% ก็นอนไม่หลับ ขาขึ้นก่ายหน้าผาก แต่เห็นกระแสทองคำมาแรง คริปโตมาแรง ก็อยากลงทุนกับเขาบ้าง แบบนี้คือไม่รู้จักตัวเองใช่มั้ยเธอ

น้องโน่ : ใช่!!!!! คนแบบนี้มีร้อยหมดล้าน ลงเงินไปเท่าไหร่มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง เอาเงินไปละลายทิ้งเปล่า ๆ

เพื่อนสาว : เนอะ ๆ

สล็อต

น้องโน่ : ข้อแรกรู้จักกองทุนรวม ข้อนี้ต้องใช้เวลา เพราะมีรายละเอียดให้เรียนรู้เยอะมาก แต่อย่างที่บอก อย่างน้อยต้องรู้ว่ากองทุนรวมคืออะไร มีกลไกการทำงานอย่างไร ซึ่งชั้นเคยบอกเธอไปแล้วนะ ไม่ลืมเนอะ

เพื่อนสาว : ไม่ลืมจ้า

น้องโน่ : วันนี้เพิ่มให้อีกนิดหน่อยละกัน ประเภทกับความเสี่ยงของกองทุนรวม เพราะ 2 ประเด็นนี้สำคัญที่มือใหม่ควรรู้เป็นลำดับแรก ๆ ก่อนจะซื้อกองทุนรวม คร่าว ๆ ก่อนนะ ไว้ลงรายละเอียดแต่ละประเด็นวันหลังอีกที

เพื่อนสาว : ได้เลยจ้า

ประเภทของกองทุนรวม
หากแบ่งตามนโยบายการลงทุน ก็จะแบ่งได้เป็น 10 แบบมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.

 1. กองทุนรวมตลาดเงิน

สล็อตออนไลน์

 1. กองทุนรวมตราสารหนี้
 2. กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
 3. กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
 4. กองทุนรวมผสม
 5. กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น
 6. กองทุนรวมหน่วยลงทุน
 7. กองทุนรวมตราสารทุน
 8. กองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ
 9. กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ

jumboslot

น้องโน่ : เธอสังเกตเห็นอะไรจากกองทุนรวมทั้ง 10 แบบนี้บ้างมั้ย?

เพื่อนสาว : ความเสี่ยงปะ แบบว่าแบ่งตามสินทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งสินทรัพย์แต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงแตกต่างกัน

น้องโน่ : นับวันยิ่งเก่งนะหล่อน เริ่ดมาก!!

เพื่อนสาว : แน่นอน พร้อมยิ้มอ่อน (กวนบาทาสุด 55+)

น้องโน่ : เห็นมั้ยว่ามาคู่กับความเสี่ยง ความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งแรก ๆ ที่มือใหม่ต้องรู้

ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยง

ระกับความเสี่ยงกองทุน

slot

เพื่อนสาว : มือใหม่ก็ควรเริ่มจากความเสี่ยงระดับ 1 ก่อนใช่ป่าว

น้องโน่ : ไม่ใช่เสมอไป อาจจะเริ่มจากระดับ 2 หรือ 3 หรือ 4 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละคน เพราะจะดูว่าเราเหมาะสมกับการลงทุนในระดับความเสี่ยงไหน วัดได้จากการทำแบบประเมินความเสี่ยง ซึ่งทุกคนต้องทำอยู่แล้วตอนเปิดบัญชี

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “วิธีเปิดบัญชีซื้อขาย “กองทุนรวม”

เพื่อนสาว : อ้อ เข้าใจละ

น้องโน่ : ดังนั้น จะซื้อกองทุนแรกให้ปัง ต้องรู้จักกองทุนรวมว่าอย่างน้อยคืออะไร มีกลไกการทำงานอย่างไร ประเมินความเสี่ยง เพื่อดูว่าเราเหมาะการลงทุนในกองทุนรวมประเภทไหน

เพื่อนสาว : ง่าย ๆ แค่นี้เนอะ

สรุป! ซื้อกองทุนรวมครั้งแรก เลือกยังไงให้ปัง ไม่ให้เจ็บตัว

 1. รู้จักกองทุนรวม

อย่างน้อยต้องรู้ว่ากองทุนรวมคืออะไร มีกลไกการทำงานอย่างไร

 1. รู้จักตัวเอง

ประเมินความเสี่ยง เพื่อดูว่าเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวม หรือสินทรัพย์ประเภทไหน

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมFIF

ผลตอบแทนที่เราจะได้จากการลงทุนในกองทุนรวม FIF ก็เหมือนกับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมโดยทั่วไป ซึ่งจะได้มาใน 2 รูปแบบ คือ Capital Gain หรือกำไรส่วนเกินจากมูลค่าหน่วยลงทุน และ Dividend หรือเงินปันผล (ซึ่งนักลงทุนจะได้ หรือไม่ได้รับเงินปันผล ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุน)

jumbo jili

สำหรับความเสี่ยงของกองทุนรวม FIF เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องศึกษาให้เข้าใจ เพราะจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศทั่วไป โดยความเสี่ยงของกองทุนรวม FIF มีดังนี้

ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน เช่น กรณีของกองทุนรวมหุ้น ก็มีความเสี่ยงหลักๆ จากภาวะราคาหุ้นในตลาดผันผวน

หากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ก็มีความเสี่ยงหลักๆ เรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือเรื่องสภาพคล่อง เป็นต้น ในกรณีของตราสารหนี้ ผู้ลงทุนควรดูว่าไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชน อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารและหลักทรัพย์เป็นอย่างไรด้วย โดยที่อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ Investment Grade หรือ กลุ่มน่าลงทุน (AAA ถึง BBB-) และ Speculative Grade หรือกลุ่มเก็งกำไร (BB+- ลงไปจนถึง D)

ความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน (Country Risk) ซึ่งจะเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย การเมือง หรือความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

สล็อต

ความเสี่ยงในเรื่องข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี่ยงที่ประเทศที่ลงทุนอาจออกมาตรการ Capital Control ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไทยได้ตามที่คาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนรวมต่างประเทศ ต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินบาทให้เป็นเงินสกุลต่างประเทศก่อนเพื่อนำเงินออกไปลงทุน เมื่อได้รับผลตอบแทนและเงินต้นในรูปเงินสกุลต่างประเทศก็ต้องแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อจ่ายคืนให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือจ่ายคืนให้ผู้ลงทุนเมื่อกองทุนรวมต่างประเทศครบกำหนดไถ่ถอน

โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านนี้สามารถลดลงได้โดยการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกว่า Hedging เช่น การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อล็อกค่าเงินบาทไว้ในอัตราที่ผู้จัดการกองทุนคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับกองทุนรวมในอนาคต เป็นต้น แต่การทำ Hedging จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับลดลง บลจ. จึงอาจเลือกทำ Hedging ค่าเงินทั้งหมด/เกือบทั้งหมด ทำ Hedging ค่าเงินไว้แค่บางส่วน หรือไม่ทำ Hedging เลยก็ได้

สล็อตออนไลน์

โดย ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ บลจ. ต้องบอกให้ผู้ลงทุนทราบอย่างชัดเจนถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน (Currency of Underlying Investment) และนโยบายที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงนั้นในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นๆ และยังต้องเปิดเผยไว้ในเอกสารทุกประเภทที่ใช้ประกอบการเสนอขายกองทุนรวม เช่น เอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์และเอกสารที่ใช้แจกในงานสัมมนาของกองทุนรวมอีกด้วย และต้องระบุด้วยว่าได้ป้องกันความเสี่ยงแบบใดไว้ใน 4 แบบเหล่านี้ ได้แก่

ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน (อนุโลมให้ป้องกันความเสี่ยงไว้ ไม่ต่ำกว่า 90% ของจำนวนเงินลงทุนสำหรับกองทุนรวมที่มีลักษณะพอร์ตการลงทุนที่เคลื่อนไหว)
ป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วน ซึ่งจะต้องระบุสัดส่วนให้ชัดเจน
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

jumboslot

ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้เลย โดยหากไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ทั้งจำนวนหรือเกือบทั้งจำนวน (ใช้วิธีตามข้อ 1 – 3) ก็ต้องเขียนคำเตือนผู้ลงทุนไว้ด้วยว่าอาจได้รับกำไรน้อยลงหรือได้รับเงินต้นคืนไม่ครบตามที่ได้ลงทุนไปแสดงไว้บนหน้าแรกของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้เห็นกันอย่างชัดเจนด้วย

นอกจากจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เห็นกันอย่างเด่นชัดแล้ว ก.ล.ต. ยังให้มีแนวปฏิบัติให้ บลจ. ต้องสามารถแสดงหลักฐานเพื่อเป็นการยืนยันได้ว่า ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเหล่านี้ได้รับทราบความเสี่ยงและคำเตือนต่างๆ แล้ว ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและการจัดการความเสี่ยงนี้ให้ดี ก่อนสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม FIF

slot

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้เปิดบริการซื้อ-ขายกองทุนรวมผ่านแอป SCB EASY INVEST โดยเปิดแค่เพียงบัญชีเดียว ก็สามารถซื้อกองทุนได้จาก 17 บลจ. ชั้นนำ กว่า 1,200 กองทุน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมฟังก์ชั่นแนะนำกองทุนรวมเด่นๆ ที่ลงทุนในต่างประเทศ ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสลงทุนได้กว้างไกลมากขึ้น ไม่จำกัดเพียงการลงทุนภายในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสให้คุณได้ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศจากหลากหลายบลจ.โดยไม่ต้องยึดติดกับที่เดียวอีกต่อไป

สามารถอ่านรายละเอียดของแอป EASY INVEST ได้จาก http://www.scbs.com/easyinvest หรือดาวน์โหลดแอป EASY INVEST เพื่อเปิดกว้างโลกการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว

รู้จักกองทุนรวมต่างประเทศ

สำหรับบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับการลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ โดยที่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เราเรียกว่า Foreign Investment Fund หรือ FIF เป็นกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย ก.ล.ต.

jumbo jili

กำหนดให้กองทุนต้องลงทุนในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ ก.ล.ต.โลก (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกขององค์กรตลาดหลักทรัพย์โลก (WFE) เพื่อให้เชื่อใจได้ว่าตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนไปลงทุนนั้นจะได้รับการกำกับดูแลที่ดีในระดับมาตรฐานสากล

ในปัจจุบันกองทุนรวม FIF ของไทยมีรูปแบบการบริหารแบ่งได้เป็น 2 แบบหลักๆ คือ

 1. แบบที่บลจ. ไทยบริหารกองทุนด้วยตนเอง

โดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินค้าทางการเงินต่างๆ ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรต่างๆ เช่น อ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีราคาหลักทรัพย์ ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาทองคำหรือราคาน้ำมันดิบ เป็นต้น แต่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการลงทุนโดยตรงในสินค้าอื่นอีกหลายประเภท เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ประเภททองคำและน้ำมัน ตัวอย่างของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทนี้ที่ออกมาเสนอขายและเป็นที่นิยมกัน เช่น กองทุนรวม FIF ที่ไปลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้

สล็อต

 1. แบบที่ บลจ. ไทยไปซื้อกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง หรือเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศนั่นเอง โดยสามารถลงทุนได้ 2 วิธี คือ

กองทุนรวมประเภท Fund of Funds เป็นการนำเงินไปซื้อกองทุนรวมในต่างประเทศหลายๆ กอง ซึ่งอาจจะมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายกันหรือมีนโยบายต่างกันก็ได้ โดยบลจ. ไทยจะเป็นผู้กำหนดว่าจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองใดบ้าง ในสัดส่วนเท่าใด และจะมีการปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตามความเหมาะสมภายใต้เกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนรวมประเภท Feeder Fund เป็นการนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองเดียว ซึ่งเรียกว่า Master Fund เช่น กองทุนรวม FIF X ไปลงทุนในกองทุนรวม Y ที่จัดตั้งในต่างประเทศเพียงกองเดียว ซึ่งกองทุนรวม Y จะมีผู้จัดการกองทุนที่อยู่ต่างประเทศเป็นผู้ดูแลและบริหารเงิน โดยอาจจะเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือสินค้าทางการเงินต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ ตัวอย่างของกองทุนรวมแบบ Feeder Fund ของไทย เช่น กองทุนรวม FIF ที่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เป็นต้น

สล็อตออนไลน์

เนื่องจากกองทุน รวม FIF จะต้องนำเงินที่ระดมได้ไปลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นผู้จัดการกองทุนจะมีงานที่เพิ่มขึ้นคือ การค้นหาและวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีอยู่ในตลาดของประเทศต่างๆ ซึ่งถือเป็นงานที่ยากและท้าทายความสามารถของผู้จัดการกองทุนมากพอสมควร หากบริษัทจัดการกองทุนไม่มีเครือข่ายหรือพันธมิตรในต่างประเทศ ที่จะส่งข้อมูลบทวิเคราะห์ให้กับผู้จัดการกองทุน แทนที่กองทุน FIF จะเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนเอง บางกองทุนอาจจะเลือกวิธีลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีความชำนาญและมีการลงทุนในตราสารที่ตรงกับนโยบายของกองทุน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้จัดการกองทุนได้มาก และเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วย

jumboslot

ในส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการ หากลงทุนผ่านกองทุนในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง ก็จะมีค่าธรรมเนียม 2 ชั้น คือ ค่าธรรมเนียมการจัดการของ บลจ. ไทยที่ออกกองทุน และค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต่างประเทศที่ บลจ. ไปลงทุนต่อ ทำให้โดยมากค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมต่างประเทศจะสูงกว่า ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการลงทุนให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวม FIF น่าสนใจอย่างไร?

เป็นช่องทางให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสลงทุนในต่างประเทศได้โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก มีมืออาชีพมาช่วยบริหารจัดการการลงทุนแทน ทำให้สามารถกระจายการลงทุนไปในสินค้าทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมมากกว่าสินค้าที่มีเสนอขายอยู่ในประเทศ และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจากภาวะที่ตลาดการเงินในประเทศมีความผันผวนสูงได้

มีทางเลือกหลากหลายให้กับผู้ลงทุน เนื่องจากปัจจุบันนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม FIF มีความหลากหลายมาก มีทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ และกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น กองทุนรวมทองคำ ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมทองคำก็เป็นหนึ่งในประเภทการลงทุนในกองทุนรวม FIF ด้วย

slot

บางกองทุนก็เลือกเน้นลงทุนเฉพาะบางภูมิภาคของโลกโดยเน้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูง (Emerging Markets) เช่น กลุ่มประเทศ BRIC (Brazil, Russia, India, China) หรือบางกองก็เลือกลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ หรืออาจเลือกลงทุนในอุตสาหกรรม นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไม่มีในประเทศไทย เป็นต้น

ประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างไร?

โดยทั่วๆ ไป ก็จะใช้วิธีนำผลประกอบการของกองทุนรวมไปเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ที่กำหนด โดย บลจ.จะเลือกใช้ benchmark ที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า เช่น กองทุนรวม FIF ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ ก็นำผลการดำเนินงานของกองทุนไปเทียบกับดัชนีราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เช่น Deutsche Bank Liquid Commodity Index เป็นต้น ซึ่ง บลจ. จะบอกชื่อดัชนี และแหล่งข้อมูลในการดูดัชนีตัวชี้วัดเหล่านี้ไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว

เหมาะกับใคร?

ผู้ลงทุนที่ต้องการจะกระจายการลงทุนไปในประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสที่จะใด้ผลตอบแทนแตกต่างจากการลงทุนในประเทศ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุนรวม FIF ที่จะมีมากขึ้นและแตกต่างจากกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ

ทำไม “กองทุนรวม” จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน

ใครๆก็อยากมีเงินเก็บ และมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว แต่ปัญหาหนึ่งที่ใครต่อใครต่างประสบเช่นเดียวกันนั่นคือการไม่รู้ว่าจะเริ่มลงทุนอย่างไรดี โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นทำงาน นักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ในการลงทุนมากนัก

jumbo jili

ในบทความนี้ เราขอเสนอการลงทุนใน “กองทุนรวม” ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการริเริ่มลงทุน ทั้งนี้เพราะในภาพรวมแต่ละกองทุนจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้ แถมการเริ่มต้นยังใช้เงินเริ่มต้นไม่มากนัก ซึ่งจากนี้ไปเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่า เหตุใดมันถึงเป็นเช่นนั้น

ทำไมต้องกองทุนรวม

สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ควรต้องเข้าใจเสียก่อนว่า การลงทุนในกองทุน คือการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปกระจายลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่ได้ตกลงเอาไว้ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนเราตามนโยบายของกองทุนที่เราเลือกตามความเสี่ยงที่ตัวเองสามารถรับได้ ซึ่งกองทุนแต่ละกองจะได้ผลตอบแทนแตกต่างกันไปตามความเสี่ยง ประเภทกองทุน และสถานการณ์ตลาด

สล็อต

โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนตั้งแต่ 2-12% ต่อปี (ผลตอบแทนแต่ละปีจะแตกต่างกัน ตามประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน สภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

เคยมีการรวบรวมตัวอย่างผลตอบแทนย้อนหลังที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนประเภทต่างๆ พบว่า ผลตอบแทนในการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ของกองทุนที่มีความเสี่ยงต่างกัน หากแต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวจะทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากกว่าการออมทรัพย์ธรรมดา ซึ่งนั่นคือเหตุผลแรกที่ผู้คนต่างนิยมใช้ “กองทุนรวม” เป็นเครื่องมือแรกๆสำหรับการเก็บออมและเริ่มลงทุนอย่างจริงจัง

เฉลี่ยลงทุนได้

ในการซื้อ “กองทุนรวม” จะมีคำว่า “DCA” (Dollar-Cost Averaging) ซึ่งคือการตั้งระบบลงทุนแบบอัตโนมัติ เป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน ทุกเดือน และแต่ละเดือนก็สามารถเฉลี่ยซื้อในราคาไม่สูงนัก เช่น 1000 บาทต่อเดือน

สล็อตออนไลน์

ในการเฉลี่ยลงทุนถ้าราคาหุ้นปรับตัวต่ำลงจะซื้อหน่วยลงทุนได้มากขึ้น และเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจะซื้อหน่วยลงทุนได้น้อยลง ซึ่งการซื้อต่อไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ จะช่วยถัวเฉลี่ยต้นทุนหน่วยลงทุนที่เราซื้อให้เท่าๆ กัน ทำให้ไม่ต้องมาคอยเฝ้าราคาขึ้นๆ ลงๆ ของกองทุน แถมมีผู้จัดการกองทุนช่วยบริหาร ทำให้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าตลาดหุ้นด้วยตัวเอง

ซึ่งข้อดีของการลงทุนในกองทุนแบบ DCA จะช่วยตัดอารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจลงทุนออกไป, ช่วยลดความเครียด ไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่, ทำให้มีวินัยในการลงทุน ไม่หลงไปกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ๆ

jumboslot

ทางเลือกหลากหลาย

เอาแค่เฉพาะในประเทศไทย ผู้ลงทุนมีตัวเลือกในการลงทุนกองทุนรวมมากมาย

เช่น กองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนหรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “หุ้น” กองทุนรวมตราสารหนี้ที่จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้เอกชน ผสมกับตราสารหนี้ภาครัฐ กองทุนรวมแบบผสม ที่รวมสินทรัพย์หลายประเภทข้างต้นเข้าด้วยกัน ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ระยะยาว ทั้งยังมีกองทุนที่”Robo Advisor” (Robot + Advisor) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ที่ให้บริการแนะนำการลงทุนแบบออนไลน์แก่นักลงทุนทั่วไปอีก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการลงทุนใน กองทุนรวมจึงมีความหลากหลาย

slot

มีผู้เชี่ยวชาญจัดการให้

หากคุณมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดเป็นนักลงทุนก็อาจจะข้ามข้อนี้ไป แต่สำหรับผู้ที่ไม่มี การลงทุนในกองทุนรวมนี่แหละ จะทำให้เราได้มีที่ปรึกษาในการลงทุน โดยพวกเขาเหล่านั้น (ทีมงานหลักทรัพย์ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนเป็นหัวหน้าทีม) จะบริหารเงินของเราด้วยนโยบายที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้ มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีจากการกระจายการลงทุนในสินทรัพยที่หลากหลายของกองทุน ทั้งยังมีมีกลไกปกป้องผู้ลงทุนตามกฎระเบียบของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ข้างต้นเราคัดเฉพาะเหตุผลหลักๆ ที่จะอธิบายทั้งหมดคือเหตุผลหลักๆว่า ทำไมการลงทุนใน “กองทุนรวม” จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ หรือผู้เริ่มต้นลงทุน ถึงเช่นนั้นการลงทุนทั้งหมดล้วนมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้สนใจจึงต้องศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน